ארגוני פשיעה

חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 התקבל בכנסת וחוקק בשל צורך כפול: לחימה בפשיעה מאורגנת ומתן מענה לקושי שבמיצוי הדין עם ראשי פשע המוצאים מפלט במבנה המרובד של התארגנות עבריינית.

בהצעת החוק הוסברה תכלית כפולה הכוללת התמודדות במישור החקיקתי עם התופעות של פשיעה מאורגנת, והתמודדות עם המבנה ההיררכי של אחדים מארגונים אלו היוצר מרחק בין מתווי המדיניות, דהיינו ראשי הארגון, לבין מבצעי העבירות בפועל.

החוק בישראל קובע ענישה מחמירה (ענישה כפולה) למי שביצע עבירה פלילית במסגרת של ארגון פשיעה. עם זאת, יש לציין שלא כל התארגנות עבריינית רגילה תיחשב ל- "ארגון פשיעה". בהתאם לאמור, בבואו של בית המשפט לקבוע האם מדובר בארגון פשיעה או לא, ישתמש בית המשפט במבחני עזר ובאינדיקציות שונות, וזאת כפי שיתואר בהמשך.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל תחומי המשפט הפלילי – במקצועיות, בנאמנות ובנחישות חסרת פשרות. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

מהו ארגון פשיעה

סעיף 1 לחוק מאבק לארגוני פשיעה מגדיר מה יחשב לארגון פשיעה:
"ארגון פשיעה" – חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל הן מסוג פשע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת השנייה;

לעניין זה אין נפקא מינה (אין משמעות):
1. אם חברי הארגון יודעים את זהות החברים האחרים אם לאו;
2. אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה;
3. אם העבירות כאמור ברישה נעברות או מיועדות להיעבר בישראל או מחוץ לישראל, ובלבד שהן מהוות עבירות הן לפי דיני ישראל והן לפי דיני המקום שבו נעברו, או שלפי הדין הישראלי חלים עליהן דיני העונשין של ישראל אף אם אינן עבירות לפי דיני אותו מקום;
4. אם הארגון מבצע גם פעילות חוקית ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות.

כמתואר לעיל, החוק נולד מתוך מטרה להילחם בתופעה קיימת בישראל, והמחוקק שיווה נגד עיניו את המציאות הישראלית, ואת התופעה ההולכת ומתפשטת של פשיעה מאורגנת העוסקת בהימורים, סחר בסמים, סחיטה באיומים ועבירות הונאה בהיקפים מדאיגים.

ארגוני הפשיעה בישראל עדיין לא הגיעו לכל המאפיינים שניתן למצוא בארגוני הפשע הידועים במדינות הים. יחד עם זאת, אומר בית המשפט העליון בישראל כי יש לפרש את המושגים תבניתיות, התארגנות, שיטתיות או המשכיות, על פי אמות המידה המקומיות.

כלליותה של הגדרת המושג ארגון פשיעה בחוק המאבק, לא נוצרה אלא כדי ליתן בידיהן של רשויות האכיפה והתביעה, כלים גמישים אשר יאפשרו התמודדות עם התפתחותן האבולוציונית של ארגוני הפשע המקומיים. מטבעם של ארגוני הפשיעה, שאלה נוטים למצוא כל פרצה וכל סדק בחוק המאפשרים להם לשרוד כארגון ולהמשיך לצבור את כוחם, ומכאן ההגדרה הרחבה והגמישה בחוק.

יחד עם זאת, נקבע כי שיקול דעתו של בית המשפט משמש כבלם וכאיזון לשיקול דעתה של התביעה בעשותה שימוש בחוק המאבק בארגוני פשיעה. עמד על כך השופט לוי בעניין "זוארץ", באומרו כי עיקר הסמכות להפעלת האמצעים הנקובים בחוק מאבק בארגוני פשיעה מוקנה לבתי-המשפט, על-פי שיקול דעתם השיפוטי.

בעניין "שורפי", נאמר כי במסגרת החוק האמור יצר המחוקק שני כלים למאבק בארגוני הפשיעה: הראשון הוא האפשרות ליצור זיקה בין ראש ארגון פשיעה לבין עשיה פלילית של חבר הארגון אף שראש הארגון לא ביצע אותה באופן פיזי. השני, הכפלת עונשו של מי שביצע את מעשהו הפלילי במסגרת ארגון פשיעה, וזאת בקביעה כי משקלה של עבירה הנעברת במסגרת ארגון פשיעה גדול ממשקלה שלא במסגרת זו.

בפרשת אלבז, ציינה כב' השופטת ברק-ארז, שההלכה הפסוקה עמדה על כך שהמונח "ארגון פשיעה", מתייחס לקשת של מצבים, ולא מחייב דפוס פעולה אחיד. אכן, מקרה ה"ליבה" של ארגון הפשיעה הוא זה שבו פעילות הארגון מושתתת על היררכיה וחלוקה ברורה לתפקידים, הארגון מקדש נאמנות "משפחתית" וסודיות, וחותר לצבירת מעמד ונכסים כלכליים תוך שימוש באלימות ובהשחתה של גורמים שלטוניים. עם זאת ולצדו, מוכרים גם ארגונים המקיימים את התכונות הנזכרות לעיל, כולן או חלקן, במידה פחותה. השופטת ברק-ארז ציינה כי יש להיזהר מהגדרה רחבה זו, שכן היא עלולה "לבלוע" לתוכה את דיני השותפות או להחליפם, זאת במיוחד כשמובאות בחשבון התופעה של עבריינות חוזרת והעובדה שמעשי עבירה רבים מבוצעים בחבורה.

המאפיינים של ארגון פשיעה

בבואו לפרש את ההגדרה "חבר בני אדם שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות", מחלץ בית המשפט שני מאפיינים הכרחיים שהם למעשה "אדניו הראשיים של ארגון הפשיעה":

1. היסוד האיגבורי (סינרגטי).
2. ההמשכיות.

מאפיינים אלה, מתבטאים במסגרת ארגונית שהיא יותר מאשר סכום חלקיה, מסגרת שיש לה קיום מעבר לכל עבירה ועבירה שביצעו אנשי הארגון, ואשר הערך המצרפי של הפעילות המשותפת באותה מסגרת – אם בהיבט של צבירת כוח, השפעה או משאבים כלכליים, תועלת כלכלית, מוניטין, תחושת השתייכות, יוקרה וכיו"ב – הוא יותר מאשר צירוף של כל עבירה ועבירה בנפרד, משמע, היות המסגרת בעלת קיום עצמאי ונפרד שאינו תלוי בפעולה עבריינית ספציפית – זו היא שאלת המפתח הראשונה בהבחנה בין "סתם" כנופיה או חבורה עבריינית לארגון פשיעה.

הנה כי כן, ארגון פשיעה הנו מסגרת ארגונית בר קיימא – שיש לה דפוס פעולה מתמשך לאורך זמן, בעלת המשכיות, שפעולתה אינה תחומה בזמן, קרי, התמדה בפעילות הארגון לאורך זמן, והבטחת קיומו גם בעתות של הפוגה מהפעילות העבריינית. מבחן זה לבחינת המשכיות הוא מהותי, להבדיל ממבחן טכני המצריך למשל להצביע על מספר נתון של מעשי עבירה שבוצעו בפרק זמן מסוים.

בכך נבדל הארגון מהכנופיה, שזו האחרונה עשויה לבצע שורה של עבירות ספורדיות, כמו עבירות שוד וגניבה, כשכל אחת מהעבירות ניצבת לעצמה, והיא פרי הזמנה או תכנון בהתאם להזדמנות, לצורך, להיצע או לביקוש. לא כך הארגון, אשר מבקש לקיים את עצמו כמסגרת, וככזה, הוא מבצע את העבירות ברציפות, באופן שוטף ועל דרך העיסוק, מאתר ומחפש קורבנות או לקוחות או ספקים בכדי לקיים ולהזין את עצמו.

מבחני עזר לקיומו של ארגון פשיעה

ייתכנו מאפיינים נוספים היכולים להוות אינדיקציות לכך שבארגון פשיעה עסקינן. מאפיינים אלה, ככל שירבו וככל שיהיו מובהקים יותר, יסייעו להבחין כי התארגנות פלילית מסוימת קרובה למרכזו של מתחם המאפיינים של ארגון פשיעה. נדגיש כי מאפיינים אלה הנם בבחינת "מאפייני עזר" ואינם תנאים הכרחיים:
היררכיה; התמקצעות וחלוקת תפקידים בארגון; ניתוק בין הדרגה הניהולית לדרג המבצע את העבירות בשטח; ניסיונות חדירה לזרועות השלטון; הסתייעות בבעלי תפקידים מקצועיים; פעולה במספר תחומים; הון, כספים וציוד של הארגון; קיום גוף צרכני לארגון; מנגנוני משמעת פנים – ארגוניים; מנגנוני תגובה אלימים לאיומים כלפי הארגון מבחוץ; מנגנונים אלימים לגביית חובות וכדומה.

בעניין "מרואן נאצר" נאמר כי מעבר ליסודות של מסגרת ארגונית וברת קיימא, ניתן להצביע על העובדות הבאות כאינדיקציות המסייעות לקבוע כי מדובר בארגון פשיעה: חלוקת תפקידים ליצירת רווח משותף; היכולת לטפס במעלה הסולם הפיקודי/מעמדי; עסקים כמוקדי פעילות, נכסים, חשבונות בנק וכלים של הארגון; מוניטין; ערבות הדדית כלכלית ומקצועית; שיתוף בחובות; שיתוף פעולה בין עיסוקים שונים של הארגון; שיתוף כלכלי; והיקף הפעילות.

אינדיקציות למידת חומרתו ושליליותו של ארגון פשיעה

ישנם מספר קריטריונים שעל פיהם יקבע בית המשפט את מידת חומרתו ושליליותו של ארגון פשיעה כלשהו. בין הקריטריונים המרכזיים ניתן למצוא: 

1. חומרת העבירות – ככל שפעילותו של הארגון "מייצרת" עבירות חמורות יותר, כך ייחשב הארגון חמור יותר ב"מדד החומרה והשליליות העבריינית".
2. העוצמה הארגונית – ככל שהארגון מאורגן יותר כך ייחשב חמור יותר במדד העברייני.

ייצוג ארגוני פשיעה

לסיכום, ארגון פשיעה אינו שווה ערך להתארגנות עבריינית. ארגון הפשיעה יוצר "גשטלט", הוא קורם עור וגידים כגוף עצמאי על רגליו שלו ומוסיף למשקלו הסגולי. לצד זאת, הוא מפתח צורך להזין את עצמו ולכלכל את חבריו בכל זמן. ערך מוסף זה, שבא לידי ביטוי במסגרת עצמאית ובארגון בר-קיימא, הוא היסוד הייחודי שמחייב כלי אכיפה וענישה נפרדים המביאים בכלל חשבון גם את ערכו המצרפי של השלם, ולא אך את סכום חלקיו.

היסוד האגבורי (סינרגטי) מסייע להבחין בין חבורה עבריינית רגילה/כנופיה לבין ארגון פשיעה, ומדגיש את הערך המוסף הנובע מפעילותם המשולבת של מספר גורמים עבריינים במסגרת עצמאית, שאינו מסתכם בתוצאותיה של פעילות עבריינית ספציפית. יסוד ההמשכיות מדגיש את דפוסי הפעולה המתמשכים של הגורמים העבריינים, המבטיחים את קיומו של ארגון הפשיעה גם בעתות של הפוגה מהפעילות העבריינית.

ייצוג ארגוני פשיעה – כפי שניתן לראות, החוק דורש את התקיימותם של תנאים מסוימים, על מנת שהתארגנות עבריינית תיחשב לארגון פשיעה. ייצוג של ארגוני פשיעה אינו זהה לייצוג של התארגנות עבריינית רגילה, וזאת בפרט לאור העובדה שהעונש המוטל על חבר בארגון פשיעה הינו כפול מזה המוטל על עבריין אחר. בשל האמור, וככל שהלקוח טוען לחפותו, על עורך הדין הפלילי לפעול בשני מישורים: המישור הראשון הוא לשכנע את בית המשפט בחפותו של הלקוח שלו, והמישור השני השני הוא לשכנע את בית המשפט שאין מדובר בארגון פשיעה.  

ייצוג משפחות פשע

ייצוג של משפחות פשע הינו מורכב ודורש מומחיות יתרה. בעוד שבייצוג של חשודים ונאשמים ללא עבר פלילי (או עם עבר פלילי דל) נדרש עורך הדין הפלילי להתעמת עם הראיות שיש כנגד החשוד או הנאשם, כאשר מדובר בחשוד או בנאשם המשתייך למשפחת פשע, או אז נדרש עורך הדין הפלילי להתעמת הן עם הראיות, הן עם הדעה הקדומה שיש לשופט/ת והן עם התקשורת. 

בהתאם לאמור, ישנה חשיבות רבה להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מנוסה, שיידע להתמקד בנקודות החשובות ושילחם עבור הלקוח בכל החזיתות. משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל תחומי המשפט הפלילי – במקצועיות, בנאמנות ובנחישות חסרת פשרות!

ייצוג ארגוני פשיעה

הסתכבתם בעבירה פלילית? הוגש נגדכם כתב אישום? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!