השבת תפוס מהמשטרה

לעיתים, משטרת ישראל תופסת רכוש של חשודים, ומחזיקה אותו אצלה גם לאחר סיום החקירה. בין החפצים הנפוצים ניתן למנות: מכשיר טלפון סלולרי, מחשב נייד, כלי נשקמכשיר DVR וכו'. 

החוק מסמיך את משטרת ישראל לתפוס רכוש של אזרחים גם ללא צו של בית משפט, וזאת כאשר ישנו יסוד סביר להניח שבוצעה בחפץ עבירה ו/או שעומדים לבצע עם החפץ עבירה ו/או כשהחפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה ו/או שהחפץ עשוי לשמש כראייה בהליך משפטי. 

פעמים רבות, משטרת ישראל מחזיקה רכוש שלא עונה על הקריטריונים שהוזכרו לעיל', ולפיכך, לעיתים קרובות ניתן לקבל בחזרה את החפץ באמצעות הגשת בקשה להשבת תפוס. יש לזכור שתפיסת רכוש על ידי משטרת ישראל מהווה פגיעה בזכות הקניין, ולכן, ככל שאין צורך ממשי בהחזקת התפוס על ידי המשטרה, עליה להשיב את החפץ לבעליו.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מתמחה בהגשת בקשות להשבת תפוס ממשטרת ישראל. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

כאמור לעיל', פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 מסמיכה את משטרת ישראל לתפוס חפצים של אזרחים, ולהחזיקם אצלה בהתקיים תנאים מסוימים. להלן סעיפי הפקודה המרכזיים:  

32. (א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

33. נתפס חפץ כאמור בסעיף 32, או הגיע לידי המשטרה חפץ שאחד התנאים האמורים בסעיף 32 חל עליו, רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשמרו עד אשר יוגש לבית המשפט.

34. על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לעניין מסוים (להלן – שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – הכל בתנאים שייקבעו בצו.

35. אם תוך ששה חדשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט אשר בו צריך החפץ לשמש ראיה ולא ניתן צו על אותו חפץ לפי סעיף 34, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נלקח; אך רשאי בית משפט שלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעוניין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע.

36. הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, רשאי בית המשפט, בין בפסק דינו בעניין הנדון ובין בצו מיוחד, לצוות מה ייעשה בו; הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכויות בית המשפט לפי כל דין אחר, ולא לגרוע מהן.

37. הוגש משפט ולא הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, הרי אם היה המשפט נגד אדם על עבירה שעבר באותו חפץ או לגביו, רשאי בית המשפט לצוות כאמור בסעיף 34; לא ניתן צו לפי סעיף 34 או שלא היה משפט נגד אדם על עבירה כאמור, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם שמידיו נלקח.

החזרת מחשב נייד מהמשטרה

כחלק מהליך איסוף הראיות על ידי משטרת ישראל, נתפסים לעיתים די קרובות מחשבים ניידים של כאלו החשודים בביצוע עבירה. כידוע, מחשב נייד הינו מכשיר המכיל פרטים רבים אישיים, ולכן, מעבר לפגיעה הקשה בזכות הקניין ישנו גם עניין של חדירה לפרטיות.

לעיתים, וגם כאשר מסתיימת החקירה ללא כלום, משטרת ישראל נוהגת להחזיק מחשבים ניידים אצלה ולא משיבה אותם לבעלים מיוזמתה. במצב דברים זה ניתן להגיש למשטרת ישראל בקשה מנומקת להשבת המחשב הנייד. בעוד שניתן להגיש את הבקשה לבד, מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין פלילי העוסק בתחום, וזאת על מנת להעלות את סיכויי קבלת הבקשה. בהמשך לאמור, ככל שהוגשה למשטרת ישראל בקשה להשבת המחשב תפוס, וככל שזו נענתה בסירוב, ניתן להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט על מנת שזה יידון בעניין. 

משרד עו"ד פלילי אופיר מזר מתמחה בהגשת בקשות ל- החזרת מחשב נייד מהמשטרה – התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום! 

החזרת טלפון מהמשטרה

לעיתים קרובות, פונים אלינו לקוחות שמכשיר הטלפון הסלולרי שלהם נתפס על ידי המשטרה. מכשיר הטלפון הנייד הינו חפץ אישי ביותר המכיל מידע פרטי הכולל לעיתים: תמונות, סרטונים, מספרים של אנשי קשר חשובים, מידע רפואי וכו', ולכן, ישנה חשיבות לעשות מאמץ רב ככל שניתן על מנת להשיב את המכשיר לבעליו. 

חדשות לבקרים אנו נתקלים במצבים שבהם משטרת ישראל מעכבת טלפונים ניידים שנתפסו אצל חשודים, וזאת גם לאחר שהמכשיר נבדק ונמצא כי אין בו שום ראיה מפלילה וכו'. במצב דברים זה אנו מגישים למשטרת ישראל בקשה מתאימה להשבת התפוס – בקשה מקצועית המנומקת הן עובדתית והן משפטית. 

לעיתים קרובות וככל שאין במכשיר הטלפון ראיות מפליליות, משטרת ישראל נענית לבקשה ומשיבה את המכשיר. יחד עם זאת, לא פעם אנו נתקלים בסירובה של המשטרה להשיב את המכשיר התפוס, וזאת למרות שאין במכשיר שום דבר העלול לשמש כראייה. במצב מעין זה, אנו מגישים בקשה להשבת תפוס לבית המשפט, על מנת שזה יורה למשטרת ישראל להשיב את התפוס. 

משרד עורך דין פלילי אופיר מזר מטפל ומגיש בקשות ל- החזרת טלפון מהמשטרה. הבקשות מוגשות הן למשטרת ישראל והן לבית המשפט (במידת הצורך) –  זמינות בכל רחבי הארץ!

החזרת נשק מהמשטרה

במדינת ישראל ישנם רבים המחזיקים ברישיון לנשק, הן מתוקף תפקידם והן מתוקף מקום מגוריהם. בנוסף, ישנם כאלו המחזיקים נשק מטעמים של בטיחות והגנה עצמית. 

לעיתים וכאשר אדם נחשד בביצוע עבירה (ובפרט כשמדובר בעבירת אלימות) אזי משטרת ישראל תתפוס את כלי הנשק שלו ותחזיק אותו אצלה עד אשר יתבררו העניינים. בעוד שפיסת נשק אישי מהווה פגיעה בזכות הקניין, הפגיעה מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר במי שמחזיק נשק במסגרת עבודתו ולצרכי פרנסתו. 

כמובן שניתן להבין את הרציונל שבתפיסת נשק על ידי משטרת ישראל, ובפרט כאשר ישנו חשד לביצוע עבירת אלימות. יחד עם זאת, לעיתים לא רחוקות החשד מתפוגג אך משטרת ישראל עדיין מסרבת להחזיר את הנשק לבעלים. במצב דברים זה יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי על מנת שזה יגיש בקשה מתאימה למשטרת ישראל להחזרת הנשק, כמו גם בקשה לבית המשפט במידת הצורך. 

משרד עו"ד פלילי אופיר מזר מטפל ומגיש בקשות ל – החזרת נשק מהמשטרה. בנוסף, המשרד מספק שירות של עורך דין פלילי ייעוץ חינם – התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום וללא התחייבות!

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. במסגרת תחומי העיסוק של המשרד, ניתן למצוא בין היתר גם טיפול והגשת בקשות ל- השבת רכוש תפוס מהמשטרה. המשרד זמין ללקוחותיו 24/7 בכל רחבי הארץ!