שימוע לפני הגשת כתב אישום

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי קובע שבעבירות מסוג פשע יש לחשוד זכות לשימוע פלילי בטרם יוחלט אם להגיש או לא להגיש נגדו כתב אישום. ככלל, כאשר התביעה מקבלת את חומרי החקירה מהמשטרה, היא מחויבת לשלוח לחשוד הודעה על כך (מכתב יידוע). לחשוד יש את הזכות לפנות בכתב (ניתן גם בע"פ) בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה אל רשות התביעה , בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

ישנם מספר מצבים שבהם התביעה לא מחויבת לשלוח לחשוד מכתב יידוע ו/או לתת זכות לשימוע פלילי, להלן:

  1. כשהחשוד במעצר אם אדם נמצא במעצר לצרכי חקירה, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו, אין צורך ליידע אותו.
  2. כשקיימת מניעה – אם החליט פרקליט מחוז/ראש יחידת התביעות שיש מניעה לכך. (לדוגמה: חשש שיברח).
  3. בתיקי אלימות במשפחה – לדוגמה: אם אישה התלוננה שבעלה הרביץ לה, אזי אין חובה ליידע את החשוד (יש חשש שיפגע בה, לכן לא מודיעים לו).

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים, בכל שלבי ההליך הפלילי, כמו גם מייצג חשודים בהליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

שימוע פלילי

ייצוג בהליך שימוע פלילי – ישנה חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין פלילי בשימוע, וזאת מכיוון שמדובר בהזדמנות האחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום נגד החשוד. בטרם השימוע, זכאי החשוד ו/או עורך דינו לקבל את עיקר חומר הראיות. 

עורך דין פלילי מנוסה ידע לנתח את חומר הראיות וידע להתמקד בנקודות החלשות של התביעה, במסגרת השימוע.

לכן, ככל שהסתבכתם בעבירה פלילית וככל שקיבלתם מכתב יידוע על העברת חומר החקירה לתביעה, מומלץ להתקשר באופן מיידי לעורך דין פלילי מנוסה שיעבור על חומר הראיות ושייצג אתכם בשימוע באופן מקצועי. 

שימוע פלילי - חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב)

60א. (א) רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, כי קיימת מניעה לכך.

(ב) בהודעה תצוין כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים.

(ג) נשלחה הודעה לפי סעיף זה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה.

(ד) חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי הענין, רשאים להאריך את המועד האמור.

(ה) החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, רשאי הוא להגיש כתב אישום, בטרם חלפו 30 הימים ואף בטרם פנה החשוד כאמור בסעיף קטן (ד).

(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראות סעיף 74.

(ז) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שבעת העברת חומר החקירה היה נתון במעצר, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו.

(ח)הוראות החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958, לא יחולו לענין סעיף זה, ואולם תינתן לחשוד הודעה בכתב על החלטת רשות התביעה בהקדם האפשרי ורשאית רשות התביעה להזמין את החשוד להציג בפניה את טיעוניו בעל פה.

(ט) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי פשעים שלגביהם לא יחולו הוראות סעיף קטן (א).

הסתבכתם בפליליים? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירת משטרה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!