מחיקת רישום פלילי

רבים מהלקוחות שואלים כיצד מתבצע ההליך של מחיקת רישום פלילי  ו/או מחיקת רישום משטרתי מהעבר. ראשית ועל מנת לערוך סדר בדברים, יש להבחין בין רישום פלילי לבין רישום משטרתי:

רישום פלילי הינו רישום הכולל הרשעות מהעבר של של האדם, הווי אומר תיקים שבהם הוגשו כתבי אישום ושבהם האדם הורשע בביצוע העבירה. לעומת זאת, רישום משטרתי מתייחס לרישום הכולל הקיים במשטרת ישראל לגבי האדם הספציפי, ולרבות רישום אודות תיקי החקירה שנסגרו בעניינו של האדם, מבלי שהוגשו כתבי אישום בגינם.

מחיקת רישום פלילי (הרשעות) יכולה להתבצע על ידי הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. מחיקת רישום משטרתי (תיקים סגורים) יכולה להיעשות בשתי דרכים: הגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי במטה הארצי של משטרת ישראל או הגשת בקשה לגורם שסגר את התיק לשינוי עילת הסגירה של התיק להיעדר אשמה, שאז וככל שהבקשה תתקבל ימחק הרישום המשטרתי.

ישנה חשיבות רבה להגשת הבקשות השונות על ידי עורך דין פלילי מנוסה, שיידע להתמקד בנקודות הרלוונטיות ובכך יעלה באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

התיישנות של רישום פלילי

לנוחיותכם, מצורפות טבלאות מתומצתות הכוללות את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים:

התיישנות ומחיקה אצל בגירים 

תיאור המקרה תקופת ההתיישנות (מחושבת ממועד פסק הדין)תקופת מחיקת הרישום
כאשר לא הוטל מאסר וכשאין רישום פלילי נוסףבעבירות מין או אלימות חמורה או לפי פקודת הסמים המסוכנים תהיה תקופת ההתיישנות 5 שנים. בשאר העבירות תהיה תקופת ההתיישנות 4 שנים. בעבירות מין או אלימות חמורה או לפי פקודת הסמים המסוכנים תחול תקופת המחיקה כ- 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות. בשאר העבירות תחול תקופת המחיקה כ- 4 שנים מתום תקופת ההתיישנות.
כאשר לא הוטל עונש מאסר וכשיש רישום פלילי נוסףתקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים.תקופת המחיקה תחול כ- 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות.
כאשר הוטל עונש מאסר של עד 5 שניםתקופת ההתיישנות הינה 7 שנים + תקופת המאסר.תקופת המחיקה תחול כ- 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות.
כאשר הוטל עונש מאסר לתקופה העולה על 5 שניםתקופת ההתיישנות הינה 10 שנים + תקופת המאסר.תקופת המחיקה תחול כ- 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות

התיישנות ומחיקה אצל קטינים

תיאור המקרה תקופת ההתיישנות (מחושבת ממועד פסק הדין)תקופת מחיקת הרישום
קטין מעל גיל 16 שלא הוטל עליו עונש מאסרהתיישנות תוך 3 שנים5 שנים מתום תקופת ההתיישנות
קטין שהוטל עליו עונש מאסר של עד 3 שניםהתיישנות תוך 5 שנים + תקופת המאסר7 שנים מתום מתקופת ההתיישנות
קטין שהוטל עליו עונש מאסר למעלה מ-3 שנים התיישנות תוך 7 שנים + תקופת המאסר7 שנים מתום תקופת ההתיישנות

מחיקת רישום משטרתי

ככלל, רישום משטרתי של תיקים סגורים לבגירים בעבירות שהעונש עליהן הוא עד 3 שנות מאסר, ימחק באופן אוטומטי לאחר כ-7 שנים ממועד האירוע (לקטינים תוך 5 שנים ממועד האירוע). באשר לרישום משטרתי של תיקים סגורים בעבירות שהעונש עליהן הוא מעל 3 שנות מאסר, יש להגיש בקשה למחיקת הרישום לאחר כ-7 שנים מיום האירוע. 

הגשת בקשה למחיקת רישום משטרתי בטרם המועדים שהוזכרו לעיל', אפשרית בהתקיים תנאי הסף הבאים

  • ככל שמדובר בבגירים – בקשה למחיקת רישום משטרתי בעבירת עוון ניתן להגיש בחלוף 5 שנים, ובעבירות פשע בחלוף 7 שנים.
  • ככל  שמדובר בקטינים – בקשה למחיקת רישום משטרתי בעבירות עוון ניתן להגיש בחלוף 3 שנים, ובעבירות פשע בחלוף 5 שנים.

שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה – ככל שמדובר ברישום משטרתי שלא עומד בתנאי הסף שהוזכרו לעיל', אזי הדרך למחוק את הרישום הינה להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לחוסר אשמה, שאז וככל שהבקשה תתקבל, ימחק הרישום מהמאגר המשטרתי.

עקרונות ניהול המרשם הפלילי

להלן עיקר המידע על אופן ניהול המרשם הפלילי כפי שנקבע ב- חוק המידע הפלילי ותקנות השבים, תשע"ט-2019

ניהול המידע הפלילי

2. (א) המשטרה תנהל מרשם פלילי ומרשם משטרתי.
(ב) על אף האמור בכל דין, פרטי הרישום הפלילי, פרטי הרישום המשטרתי ונתונים נלווים יימסרו למשטרה על ידי גוף המנהל הליך פלילי, בדרך ובמועד שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים; השרים האמורים רשאים, לקבוע גופים או פרטי רישום שהחובה לא תחול לגביהם; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור של ועדת החוקה.
(ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של המשטרה לנהל רישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה.
(ד) גוף המנהל הליך פלילי לא יעשה כל שימוש במידע פלילי שברשותו אלא לשם מילוי תפקידו, ולא יעבירו לאחר, למעט למשטרה כאמור בסעיף קטן (ב) ולתובע.
(ה) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו על קובל לעניין פרטי רישום פלילי בלבד.
 
חיסיון המידע הפלילי
 
3. (א) מידע פלילי יהיה חסוי ולא יימסר אלא לפי הוראות חוק זה.
(ב) לא ידרוש אדם מידע פלילי, במישרין או בעקיפין, שלא בהתאם להוראות חוק זה, לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב; לעניין זה, לא יראו מי שדרש מידע פלילי כאמור כזכאי לקבלו בשל כך בלבד שהאדם שהמידע הפלילי נוגע לו הסכים למסירת המידע.
 
עיון במידע פלילי
 
4. (א) כל אדם זכאי לעיין במידע הפלילי על עצמו.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין משטרה רשאי לאפשר –
(1) להורה לעיין במידע פלילי על ילדו הקטין או לאפוטרופוס של אדם שהציג צו שיפוטי המעיד על מינויו כאמור לעיין במידע הפלילי על אותו אדם;
(2) עיון במידע פלילי על אדם, לקרוב משפחה שלו או לאדם אחר הקרוב אליו שקיבל ממנו ייפוי כוח לכך, אם נוכח קצין המשטרה שנבצר מהאדם שהמידע עליו לעיין במידע באופן אישי, לרבות בשל מצבו הבריאותי או בשל היעדרותו מהארץ;
(3) עיון במידע פלילי של אדם לאדם אחר המתלווה אליו אם נוכח קצין המשטרה שהאדם שהמידע עליו זקוק לסיועו.
(ג) (1) עיון כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשה בדרך של הצגת המידע הפלילי לאדם על גבי צג מחשב בתחנת משטרה, בדרך שיקבע השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;
(2) לא יצלם אדם ולא ייצור עותק של המידע המוצג לו כאמור בפסקה (1).
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), קצין משטרה ימסור תדפיס מהמידע הפלילי לעורך דין שקיבל ייפוי כוח מיוחד לכך מהאדם שהמידע עליו, לשם ייצוגו לפני בית משפט, בית דין או גוף מנהלי הזכאים לקבל מידע פלילי לפי הוראות חוק זה; בסעיף קטן זה, "עורך דין" – לרבות מתמחה המועסק על ידו.
(ה) מי שעיין במידע בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג) או (ד), לא ימסור את המידע אלא למי שהמידע עליו.
 

מסירת מידע פלילי

5. (א) על אף האמור בכל דין, לא יימסר מידע פלילי אלא בהתאם להוראות חוק זה ובהיקף הקבוע בו.

(ב) נקבעו בחיקוק הוראות שעל פיהן זכאי גוף או בעל תפקיד לקבל מידע פלילי, יימסר המידע לאותו גוף או בעל תפקיד על פי הוראות חוק זה, ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובתו של מקבל המידע לשקול את המידע בהתאם לאמור באותו חיקוק, בכפוף להוראות סעיף 36.
(ג) לא יימסר מידע פלילי לגוף או לבעל תפקיד מכוח פרטים 3(1) ו-(2), 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו-(20) לתוספת הראשונה או מכוח סעיף 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר, אלא אם כן נקבעו הנחיות או נהלים פנימיים לעניין שקילת מידע פלילי בקשר למתן זכות או ביטול זכות החלים על אותו גוף או בעל תפקיד, לעניין שמירת המידע ולעניין התחשבות בתיקים תלויים ועומדים בכפוף להוראות סעיף 36(ד) בלבד.
(ד) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירה של מידע פלילי ושמירתו.

הודעה על מסירת מידע פלילי

6. (א) מי שזכאי לקבל מידע פלילי על אדם לפי חוק זה לשם מתן זכות או ביטול זכות, ימסור לאדם שהמידע עליו הודעה בכתב על מסירת המידע או על הכוונה לבקשו, בסמוך להגשת הבקשה לקבלת המידע.
(ב) לא תחול חובת מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) –
(1) על מסירת מידע לרשות הרישוי או לרופא מוסמך לפי סעיף 16;
(2) אם מקבל המידע החליט, בהחלטה מנומקת בכתב, כי ההודעה עלולה לסכל את המטרה שלשמה נמסר המידע, ובלבד שלאחר שהוסרה המניעה תימסר ההודעה;
(3) אם האדם שהמידע עליו הסכים בכתב למסירת המידע לעניין הזכות המסוימת;
(4) אם המידע נמסר לגופים או לבעלי התפקידים המנויים –
(א) בפרטים 3(3) ו-5(5), (6), (8), (9) ו-(10) לתוספת הראשונה;
(ב) בתקנה 4א(א) לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.
 
תיקון טעות
 
7. (א) הוברר כי נפלה טעות ברישומו של פרט רישום פלילי או של פרט רישום משטרתי, תתקן המשטרה את הטעות במרשם הפלילי או המשטרתי, לפי העניין.
(ב) תוקנה טעות כאמור בסעיף קטן (א), תמסור המשטרה הודעה על כך לאדם שהמידע עליו, ולמקבל המידע – אם הוא פנה לתיקון הטעות.
(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מסמכות המשטרה למסור הודעה למקבל המידע אף אם תיקון הטעות לא נבע מפנייתו.
 

תוכן המרשם הפלילי

פרטי הרישום במרשם הפלילי

8. (א) המרשם הפלילי יכלול את הפרטים המנויים להלן וכן נתונים נלווים:
(1) הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים (בסעיף זה – בית משפט) בשל פשעים ועוונות (להלן – עבירות);
(2) צווים כמפורט להלן שנתן בית משפט עקב עבירה אף אם ניתנו בלא הרשעה: צווי מבחן, צווי שירות לתועלת הציבור, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה;
(3) קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו אדם הסובל ממחלת נפש או לקוי בכושרו השכלי;
(4) קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער;
(5) שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;
(6) שינוי של תקופת ההתיישנות או המחיקה של פרט רישום, מכוח החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 25.
(ב) פרטי רישום כאמור בסעיף קטן (א) בעבירות תעבורה ייכללו במרשם לעניין עבירות תעבורה; השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות בדבר ניהול מרשם כאמור.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטן (א) ו-(ב), פרטים בדבר עבירות קנס ועבירות מנהליות לא ייכללו במרשם הפלילי, למעט במקרים שקבע השר, באישור ועדת החוקה.
 

מסירת מידע מהמרשם הפלילי

גישה ישירה למידע הפלילי

10. (א) המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי, לרבות פרטי רישום פלילי שנמחקו, יהיו פתוחים לפני הגופים המנויים להלן והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע פלילי, והכול במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם:
(1) המשטרה, בהתאם לפקודות המשטרה;
(2) שירות הביטחון הכללי, לפי כללים שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי;
(3) המשטרה הצבאית, לפי כללים שיקבע קצין המשטרה הצבאית הראשי;
(4) אגף המודיעין במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (להלן – אמ"ן), לפי כללים שיקבע ראש אמ"ן;
(5) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לפי כללים שיקבע ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
(6) אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, לפי כללים שיקבע הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
(7) המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, לפי כללים שיקבע מנהל המחלקה לחקירת שוטרים;
(8) היחידה לחקירות פנים בצבא הגנה לישראל, לפי כללים שיקבע מפקד היחידה.
(ב) (1) כללים לפי סעיף קטן (א) טעונים אישור של השר;
(2) כללים לפי סעיף קטן (א)(1) ו-(7) טעונים אישור של ועדת החוקה;
(3) כללים לפי סעיף קטן (א)(2) עד (6) ו-(8) טעונים אישור של ועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והם אינם טעונים פרסום ברשומות.
(ג) העברת מידע בין הגופים המנויים בסעיף קטן (א) אינה כפופה להגבלות שחוק זה קובע לעניין מסירת מידע ואינה מחייבת מסירת הודעה כאמור בסעיפים 11 ו-12.
 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי תפקידים
 
11. (א) המשטרה תמסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, ואם מנויה בתוספת המטרה שלשמה ניתן להעביר את המידע – למטרה זו בלבד; לעניין סעיף זה, "מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על הרשעות שנמחקו.
(ב) שירות הביטחון הכללי רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, ואם מנויה בתוספת המטרה שלשמה ניתן להעביר את המידע – למטרה זו בלבד.
(ג) המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בפרטים 2(2), (3), (13) ו-(14), 3(3) ו-5(8) לתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, למטרות המנויות באותם פרטים בלבד.
(ד) אמ"ן רשאי למסור מידע מהמרשם הפלילי לבעלי התפקידים המנויים בפרט 3(3) לתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם, למטרות המנויות באותו פרט בלבד.
(ה) מסירת המידע מהמרשם הפלילי לפי סעיף זה תהיה לפי דרישת הגופים או בעלי התפקידים הזכאים לקבלו ולפי כללים שיקבע השר בהתייעצות עם השר הממונה על אותו גוף או בעל תפקיד ובאישור ועדת החוקה, ולעניין כללים לגבי סעיפים קטנים (ב) עד (ד) – באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ו) לעניין גופים ובעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה בפרטים 3(1) ו-(2), 4, 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו-(20) וגופים ובעלי תפקידים שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ז) שהמידע נמסר להם לשם מתן זכות או ביטול זכות, יימסר המידע אם הסכים לכך מבקש הזכות ויחולו לעניין הסכמה כאמור הוראות סעיפים 12(ד) ו-(ה); הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין גופים ובעלי תפקידים המנויים בפרטים 3(3) ו-5(5), (6), (8), (9) ו-(10) לתוספת הראשונה.
(ז) השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, רשאי לשנות את התוספת הראשונה ולהוסיף לה גופים ובעלי תפקידים נוספים, ובלבד ששוכנע כי הם מסוג הגופים או בעלי התפקידים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) שלהלן, וכי המידע חיוני לשם מילוי תפקידם ולתכליות המנויות באותה פסקה:
(1) רשויות חוקרות – לשם ניהול חקירה;
(2) גופים ובעלי תפקידים על פי דין הקשורים להליך הפלילי ולמה שנגזר ממנו, וכן גופים ובעלי תפקידים העוסקים בטיפול בחשודים, בנאשמים או במורשעים;
(3) גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מטעמי ביטחון המדינה, לשם מינוי עובדים או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות בגוף כאמור;
(4) גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי שאופי תפקידם והיקף האחריות הנתונים להם מצדיקים מסירת מידע לפי סעיף זה לשם מינוי כאמור;
(5) גופים או בעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מהטעמים המפורטים בפסקאות (1), (2) או (3) שבסעיף 12(ג), ובלבד שיש חשש לפגיעה משמעותית באינטרס ציבורי חיוני אם לא יימסר המידע לאותם גופים או בעלי תפקידים ואם היקף הפגיעה האפשרית ועוצמתה הם ברמה גבוהה במיוחד המצדיקה מסירת מידע בהיקף רחב יותר מהנמסר לפי סעיף 12.
 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם מתן זכות או ביטול זכות
 
12. (א) המשטרה תמסור מידע מהמרשם הפלילי על מבקש זכות או בעל זכות למי שהוסמך לכך בתוספת השנייה, לפי חיקוק אחר או לשם מכרז לפי סעיף 14, אם מבקש הזכות או בעל הזכות נתן את הסכמתו לכך לעניין הזכות המסוימת; לעניין סעיף זה, "מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב) (1) המידע כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לגופים ולבעלי התפקידים כאמור בחיקוק המסמיך רק למטרות המנויות בו, או כאמור בתוספת השנייה רק למטרות המנויות בה;
(2) על אף האמור בפסקה (1), אם חיקוק מסמיך לשקול מידע פלילי לשם בחינת זכאות של מבקש זכות לקבל זכות או של בעל זכות להחזיק בזכות או לשם בחינה של ביטול זכות, יראו את ההסמכה האמורה כהסמכה לשקול מידע פלילי לכלל המטרות האמורות, וכן לשם חידוש זכות, בחינה תקופתית חוזרת של הזכאות להחזיק בזכות וקבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב עבירה פלילית.
(ג) זכאות גופים או בעלי תפקידים לקבל מידע מהמרשם הפלילי לשם מתן זכות או ביטול זכות תיקבע בחיקוק אם קבלת המידע מוצדקת בהתאם לתכלית אחת או יותר מהתכליות המנויות להלן, אלא אם כן נקבעה באותו חיקוק תכלית ראויה אחרת המצדיקה זאת:
(1) המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לשם הגנה על קטינים וחסרי ישע;
(2) המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לעניין עיסוק במקצוע או מינוי לתפקיד הכרוכים ביחסי נאמנות או אמון מיוחדים;
(3) המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לשם מניעת פגיעה בגופו של אדם או בבריאותו או לשם שמירה על אינטרס ציבורי חיוני.
(ד) הסכמה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן בכתב לפי הטופס שבתוספת השלישית ותישמר בידי מבקש המידע בדרך ולתקופה שיקבע השר בתקנות.
(ה) ניתנה הסכמה של מבקש זכות או בעל זכות למסירת מידע מהמרשם הפלילי עליו כאמור בסעיף קטן (א), לא תידרש הסכמה נוספת שלו למסירת מידע כאמור לעניין אותה זכות לשם בדיקה תקופתית חוזרת של הזכאות להחזיק בזכות, ביטול זכות, התלייתה, סיוגה, חידושה או לשם קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב עבירה פלילית.
(ו) השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי, בצו –
(1) לשנות את חלק א' של התוספת השנייה ולהוסיף לו גופים ובעלי תפקידים שנקבעו בחיקוק בהתאם לתנאים כאמור בסעיף קטן (ג);
(2) באישור ועדת החוקה, מטעמים מיוחדים – לשנות את חלק ב' של התוספת השנייה ולהוסיף לו גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם מהטעמים המפורטים בפסקאות (1), (2) או (3) שבסעיף קטן (ג), אם מתן הזכות שבשלה מתבקש המידע אינו על פי חיקוק.
(ז) אין בהוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו)(1) כדי למנוע מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגוף או לבעל תפקיד הזכאי לפי חיקוק לקבל את המידע, אף אם טרם הוסף לחלק א' של התוספת השנייה כאמור בסעיף קטן (ו)(1).
(ח) הוראה בחיקוק המקנה סמכות למסור מידע פלילי לגוף או לבעל תפקיד, שלא נקבע שהיא טעונה אישור של הכנסת או של ועדה מוועדותיה, תהיה טעונה אישור של ועדת החוקה.
 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם כהונה
 
13. נקבעה בחיקוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי, תמסור המשטרה מידע מהמרשם הפלילי, למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו, על מי שממלא או נועד למלא אותה כהונה, למי שהיועץ המשפטי לממשלה אישר זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר שראה שיש למבקש עניין מוצדק לקבל את המידע, אם אותו מבקש לא הוסמך על פי חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מי שממלא או נועד למלא את הכהונה הציבורית.
 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי לשם מכרז
 
14. (א) המשטרה תמסור לגוף ציבורי מידע מהמרשם הפלילי על עבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת הרביעית, לשם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין במסגרת מכרז, אם האדם שהמידע עליו נתן את הסכמתו לכך; בסעיף זה –
"גוף ציבורי" – המדינה, רשות מקומית או גוף המנוי בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992;
"מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב) מידע כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לעניין המציע במכרז, בעלי השליטה ונושאי המשרה הנוגעים בדבר בגוף המציע.
(ג) המשטרה תמסור לגוף ציבורי מידע מהמרשם הפלילי לשם התקשרות בחוזה הכולל ביצוע עבודה או רכישת שירותים במסגרת מכרז כאמור בסעיף קטן (א), על המציע במכרז, בעלי השליטה ונושאי המשרה הנוגעים בדבר בגוף המציע, וכן על נותן שירות או מבצע עבודה נושא ההתקשרות – אם נתנו את הסכמתם לכך, באופן ובהיקף שיקבע שר המשפטים בהסכמת שר האוצר, ולעניין התקשרות של מערכת הביטחון – שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון; תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור של ועדת החוקה.
(ד) מידע לפי סעיף זה יימסר לחשב הכללי או לחשב של המשרד הממשלתי או הגוף הנוגע בדבר, ולעניין רשות מקומית או תאגיד – ליועץ המשפטי שלהם, וכן לוועדת המכרזים הדנה במכרז שבשלו ניתן המידע.
(ה) על גוף המקבל מידע לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיפים 5, 36 ו-39 עד 41.
 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי למדינה זרה או לגוף מחוץ לישראל
 
15. (א) נזקק אדם למידע מהמרשם הפלילי על עצמו לשם קבלת זכות במדינה זרה, יימסר המידע, לבקשת האדם, לנותן הזכות באמצעות משרד החוץ או נציגות המדינה הזרה בישראל או בדרך אחרת שתורה עליה המשטרה בנהלים; לעניין סעיף קטן זה, "מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב) נמסר מידע לפי סעיף קטן (א), לא ישמש אלא לשם מסירתו לנותן הזכות במדינה הזרה.
(ג) המשטרה רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לידי מדינה זרה או לידי גוף מחוץ לישראל המנוי להלן, לשם מילוי תפקידיו, בין מיוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף:
(1) רשות זרה שהמדינה התחייבה למסור לה מידע במסגרת הסכם או אמנה;
(2) רשות מוסמכת זרה כמשמעותה בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, וגוף מהגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק האמור;
(3) גוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת החמישית;

לעניין סעיף קטן זה, "מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על פרטי רישום שנמחקו.
(ד) במקרים מיוחדים, באישור קצין משטרה בכיר בדרגת ניצב משנה ומעלה, רשאית המשטרה למסור, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), גם פרטי רישום משטרתי כאמור בסעיף 27(2) ו-(3).
(ה) מסירת מידע לפי סעיף קטן (ג) תותנה בידי המשטרה בהתקיימות תנאים אלה:
(1) השימוש במידע יהיה לשם מילוי תפקידיו של הגוף המקבל את המידע ורק למטרה של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה שימוש למטרה אחרת;
(2) המידע לא יועבר לגורם אחר בתוך המדינה המקבלת או הארגון המקבל, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה את העברתו, ואולם ניתן להעביר את המידע בלא אישור כאמור לגורמים אחרים בתוך המדינה המקבלת או הארגון המקבל לשם המשך הטיפול בחקירה, בהליך או בתיק שלשמם נמסר המידע;
(3) המידע לא יועבר למדינה אחרת או לארגון בין-לאומי אחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה את העברתו לגוף מהגופים האמורים בסעיף קטן (ג).

מסירת מידע מהמרשם הפלילי לעניין רישוי נהיגה

16. (א) המשטרה תמסור לרשות הרישוי, על פי דרישתה או ביוזמת המשטרה, מזמן לזמן, מידע מהמרשם הפלילי על כל אחד מאלה:
(1) מבקש רישיון או היתר לנהיגה ברכב ציבורי או בעל רישיון או היתר כאמור, באמבולנס, ברכב כיבוי אש, באופנוע להגשת עזרה ראשונה וברכב חילוץ;
(2) מבקש רישיון או היתר לשמש בעל בית ספר, מורה מוסמך או מנהל מקצועי כהגדרתם בתקנה 170 לתקנות התעבורה או בעל רישיון או היתר כאמור;
(3) מבקש רישיון סחר לפי תקנה 292א לתקנות התעבורה או בעל רישיון כאמור;
(4) מי שביצע עבירת תעבורה או עבירה הנוגעת לשימוש בסם מסוכן או להחזקת סם מסוכן לשם שימוש בו או עבירה לפי סעיף 79(א) או 133 לחוק השיפוט הצבאי כשהעבירה נעברה בקשר לרכב;
(5) מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה, שרופא מוסמך סבור כי בשל עברו הפלילי אין לתת לו אישור רפואי לנהיגה לפי תקנה 194 לתקנות התעבורה, או שניתן לו אישור כאמור והרופא המוסמך קבע בו תנאים והגבלות;
(6) מבקש תעודה;
לעניין סעיף זה, "מידע מהמרשם הפלילי" – למעט מידע על פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
(ב) מסירת מידע מהמרשם לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) ו-(6) טעונה הסכמה של המבקש, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12(ד) ו-(ה), בשינויים המחויבים.
(ג) המשטרה תמסור לרופא המוסמך או לוועדת ערר מידע מהמרשם הפלילי על מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה העומד לבדיקה של רופא מוסמך לשם מתן אישור רפואי לנהיגה לפי תקנה 194 לתקנות התעבורה.
(ד) בסעיף זה –

"ועדת ערר" – כמשמעותה בסעיף 55א לפקודת התעבורה;
"אופנוע להגשת עזרה ראשונה", "אמבולנס", "רכב חילוץ" ו"רכב כיבוי אש" – כמשמעותם בתקנות התעבורה;
"סם מסוכן" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973;
"עבירת תעבורה" – עבירה המנויה בסעיף 25(א) לפקודת התעבורה ועבירה לפי סעיף 338(א)(1) לחוק העונשין;
"רכב ציבורי" – כהגדרתו בפקודת התעבורה;
"רופא מוסמך" – רופא כמשמעותו בסעיף 55א לפקודת התעבורה;
"תעודה" – כהגדרתה בתקנות התעבורה, למעט רישיון נהיגה ורישיון או היתר כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3);
"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

הגבלה של מסירת מידע מהמרשם הפלילי

הגבלה של מסירת מידע לגבי קטינים ולעניין צווים מיוחדים

17. (א) מידע מהמרשם הפלילי כמפורט להלן לא יימסר אלא לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בפרטים 2(1), (2), (5) עד (10) ו-(12) עד (18), 3(3), 4(1) עד (5) ו-5(8) עד (10) ו-(12) שבתוספת הראשונה לשם מילוי תפקידיהם:
(1) הרשעה של קטין בעבירה שעבר בטרם מלאו לו שש עשרה שנים, אם לא הוטל עליו עונש מאסר בפועל;
(2) קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי קטין ביצע עבירה והחלטה לתת צו דרכי טיפול כאמור בפסקה (2) לסעיף האמור או לפטור מצו כאמור בפסקה (3) לסעיף האמור;
(3) צו מבחן שניתן לקטין בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה, וצו מבחן לבגיר שניתן בלא הרשעה;
(4) צו התחייבות להימנע מעבירה, שניתן בלא הרשעה;
(5) צו שירות לתועלת הציבור, שניתן בלא הרשעה.
(ב) הרישום במרשם הפלילי של ההרשעה, הקביעה או הצו כאמור בסעיף קטן (א), יתיישנו ביום מתן פסק הדין או ההחלטה בהליך.
 
התיישנות פרט רישום פלילי – עקרונות
 
18. (א) תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי תימנה מיום מתן פסק הדין או ההחלטה בהליך, אף אם הוגש ערעור על פסק הדין או ההחלטה.
(ב) על אף האמור בסעיפים 19 ו-20, לא יתיישן פרט רישום פלילי של אדם עד שיישא את מלוא העונש שהוטל עליו.
(ג) לא יימסר מידע על פרט רישום שהתיישן אלא לגופים או לבעלי התפקידים המנויים בסעיפים 10 ו-11.
(ד) הופחת עונש או הומר על פי סמכות כדין, יראו לעניין תקופת ההתיישנות את העונש כפי שהופחת או הומר כעונש שהוטל בשל העבירה.
(ה) הוטל עונש אחד בשל הרשעות אחדות או שהוטל עונש מצטבר, רואים אותו לעניין תקופת ההתיישנות כאילו הוטל בשל כל אחת מההרשעות.
(ו) הוטלו בפסק דין אחד עונשים שונים בשל הרשעות שונות, תסתיים תקופת ההתיישנות של כל פרטי הרישום הפלילי האמורים בתום תקופת ההתיישנות המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ז) הורשע אדם בעבירה או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, בתקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי אחר, תסתיים תקופת ההתיישנות של כל פרטי הרישום הפלילי שלו בתום תקופת ההתיישנות המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ח) הוראות סעיף קטן (ז) לא יחולו על עונש של פסילת רישיון נהיגה לפי סעיף 413יב לחוק העונשין או סעיף 43 לפקודת התעבורה או עונש אחר שניתן להטילו לצמיתות מכוח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 35(א) לחוק האמור.
 
התיישנות פרט רישום פלילי – בגירים
 
19. (א) תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי לגבי בגירים, תהיה כדלקמן:
(1) הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו פרט רישום פלילי נוסף – ארבע שנים; ואולם לעניין הרשעה בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, בעבירה לפי סעיף 65(ג) לחוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 – חמש שנים;
(2) הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו פרט רישום פלילי נוסף – שבע שנים;
(3) הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר עד חמש שנים – שבע שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה;
(4) הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר למעלה מחמש שנים – עשר שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה.
(ב) בסימן זה –
"מאסר" – לרבות מאסר על-תנאי שהופעל;
"פרט רישום פלילי נוסף" – למעט פרט רישום שנמחק.
 
התיישנות פרט רישום פלילי – קטינים
 
20. תקופת ההתיישנות של פרט רישום פלילי לגבי קטינים, תהיה כדלקמן:
(1) הורשע קטין בעבירה שעבר לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר או ניתנה לגביו קביעה כאמור בסעיף 8(3) – שלוש שנים;
(2) הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד שלוש שנים – חמש שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה;
(3) הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר למעלה משלוש שנים – שבע שנים ועוד תקופת המאסר שהוטלה.
 
מחיקת פרט רישום פלילי – עקרונות
 
21. (א) תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי תימנה מתום תקופת ההתיישנות.
(ב) לא יימסר מידע על פרט רישום שנמחק אלא לגורמים המנויים להלן:
(1) גופים המנויים בסעיף 10 בהתאם לכללים שנקבעו מכוח סעיף 10(ב);
(2) בעלי התפקידים המנויים בפרט 5(12)(ב) עד (ז) לתוספת הראשונה, והממונה על רישוי אומנה לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, מטעמים מיוחדים שיירשמו;
(3) היועץ המשפטי לממשלה, הגורמים המנויים בפרט 4(1) עד (5) לתוספת הראשונה, וכן – מטעמים מיוחדים שיירשמו – בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובית משפט או בית דין בהליך משפטי שאינו הליך פלילי, אם הגילוי על פרט הרישום שנמחק הוא מהותי לדיון בהליך שיפוטי.
(ג) הורשע אדם בעבירה או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, בתקופת המחיקה של פרט רישום פלילי אחר, תסתיים תקופת המחיקה של כל פרטי הרישום הפלילי שלו בתום תקופת המחיקה המאוחרת ביותר החלה לגבי אותם פרטי רישום.
(ד) הרשעה או החלטה המהווה פרט רישום פלילי שנשיא המדינה הורה על מחיקתה, דינה כדין פרט רישום שנמחק.
 
מחיקת פרט רישום פלילי – בגירים
 
22. תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי לגבי בגירים תהיה כדלקמן:
(1) הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו פרט רישום פלילי נוסף – ארבע שנים; ואולם לעניין הרשעה בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, בעבירה לפי סעיף 65(ג) לחוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 – חמש שנים;
(2) הורשע אדם או שניתנה לגביו החלטה המהווה פרט רישום פלילי, לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו פרט רישום פלילי נוסף – שבע שנים;
(3) הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר עד חמש שנים – שבע שנים;
(4) הורשע אדם והוטל עליו עונש מאסר למעלה מחמש שנים – עשר שנים;
(5) לא הורשע אדם וניתן לגביו אחד מאלה, תהיה תקופת המחיקה חמש שנים: התחייבות להימנע מעבירה, צו שירות לתועלת הציבור, צו מבחן.
 
מחיקת פרט רישום פלילי – קטינים
 
23. תקופת המחיקה של פרט רישום פלילי לגבי קטינים תהיה כדלקמן:
(1) הורשע קטין בעבירה מסוג פשע שעבר בטרם מלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר – חמש שנים, בעבירה מסוג עוון – שלוש שנים;
(2) הורשע קטין בעבירה שעבר לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר – חמש שנים;
(3) הורשע קטין בעבירה והוטל עליו עונש מאסר – שבע שנים;
(4) לא הורשע קטין וניתנו לגביו קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי הוא ביצע עבירה והוחלט להטיל צו דרכי טיפול כאמור בפסקה (2) לסעיף האמור או לפטור את הקטין בלא צו כאמור בפסקה (3) לסעיף האמור – חמש שנים;
(5) ניתן לגבי הקטין צו מבחן, בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה – חמש שנים.
 
מידע שאין לגביו התיישנות
 
24. (א) לא תהיה התיישנות לפי סעיפים 18 עד 20 או מחיקה לפי סעיפים 21 עד 23 לגבי הרשעה או החלטה המהווה פרט רישום פלילי בעבירות אלה:
(1) עבירות שעונשן מוות;
(2) עבירות שאין עליהן התיישנות לעניין העמדה לדין לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי;
(3) עבירות שעונשן מאסר עולם או מאסר עשרים שנים והוטל מאסר בפועל של עשר שנים או יותר;
(4) עבירות לפי החיקוקים שלהלן אם עונשן מאסר עשר שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר:
(א) פרק ז' לחוק העונשין;
(ב) עבירות לפי סעיפים 345, 347, 348(ב) ו-351 לחוק העונשין;
(ג) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954;
(ד) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
(ה) סעיפים 43, 44 ו-46 סיפה לחוק השיפוט הצבאי;
(ו) פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948;
(ז) סעיף 8 לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;
(ח) חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, וכן עבירות לפי חיקוק אחר שהן מעשה טרור כהגדרתו בחוק האמור; ואולם לעניין עבירות לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 – עבירות שעונשן מאסר שבע שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר;
(ט) התוספת השלישית לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.
(ב) הורשע אדם בעבירה המנויה בסעיף קטן (א), יראו פרטי רישום פלילי אחרים שלו שנרשמו אחרי ביצוע אותה עבירה כפרטי רישום שלא התיישנו, ולא תהיה לגביהם התיישנות לפי סעיפים 18 עד 20 או מחיקה לפי סעיפים 21 עד 23.
 
סמכות נשיא המדינה
 
25. נשיא המדינה רשאי –
(1) לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של פרט רישום פלילי של אדם;
(2) לקבוע כי עבירה כאמור בסעיף 24 שעבר אדם, תתיישן או תימחק, ולקבוע מועדים להתיישנות או למחיקה כאמור.
 
פקיעת פסלות בשל התיישנות או מחיקה של פרט רישום פלילי
 
26. (א) נפסל אדם לפי חיקוק בשל פרט רישום פלילי, תפקע פסלותו במועד כמפורט להלן, גם אם טרם הסתיימה תקופת הפסלות הקבועה באותו חיקוק:
(1) אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לפי אותו חיקוק לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים כאמור בסעיפים 12 עד 15 – תפקע הפסלות במועד התיישנות פרט הרישום;
(2) אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לפי אותו חיקוק לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים כאמור בסעיף 11 – תפקע הפסלות במועד מחיקת פרט הרישום.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הגוף או בעל התפקיד המוסמך לשקול את המידע מהמרשם הפלילי לשם החלטת הפסילה לפי חיקוק כאמור באותו סעיף קטן הוא אחד מהגופים או בעלי התפקידים המנויים בסעיף 10, בפרטים 4(1) עד (5) שבתוספת הראשונה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לפי סעיף 15 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, או מנהל בחירות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, לא תפקע הפסילה בשל התיישנות או מחיקה של פרט הרישום הפלילי.

המרשם המשטרתי

פרטי הרישום במרשם המשטרתי

27. (א) המרשם המשטרתי יכלול את הפרטים המנויים להלן לגבי עבירות מסוג פשע ועוון, וכן נתונים נלווים:

(1) מידע בדבר משפט פלילי תלוי ועומד וחקירה פלילית תלויה ועומדת, לרבות מידע על התליית הליכים כאמור בסעיף 94א לחוק סדר הדין הפלילי (להלן – מידע על תיק תלוי ועומד);
(2) מידע על תיק שנסגר בשל אחד מאלה (להלן – תיק סגור):
(א) החלטה שלא לחקור לפי סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי;
(ב) החלטה שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, אלא אם כן ההחלטה ניתנה בשל חוסר אשמה;
(ג) סגירה בהסדר לפי סעיף 67ו לחוק סדר הדין הפלילי;
(ד) אישום שבוטל לפי סעיף 94(א) או (ב) לחוק סדר הדין הפלילי או לפי סעיף 388(א) לחוק השיפוט הצבאי;
(ה) אישום שבוטל בשל טענה מקדמית לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי או לפי סעיף 351(ב)(6) לחוק השיפוט הצבאי;
(3) מידע על משפט שעוכבו בו ההליכים (להלן – תיק שעוכבו בו ההליכים) לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;
(4) מידע על משפט שהסתיים בזיכוי הנאשם.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המשטרה רשאית שלא לכלול במרשם המשטרתי מידע כאמור בסעיף קטן (א)(2)(א), בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה בפקודות המשטרה; שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע מקרים ונסיבות שבהם החלטה שלא לחקור כאמור לא תיכלל במרשם.
 

פרטי רישום משטרתי מהאזור

28. נוסף על פרטי הרישום המנויים בסעיף 27, המשטרה רשאית לכלול במרשם המשטרתי פרטי רישום כאמור, בשינויים המחויבים, בשל עבירות לפי הדין החל באזור.

מסירת מידע מהמרשם המשטרתי

גישה ישירה למרשם המשטרתי

29. המרשם המשטרתי, למעט מידע על זיכוי נאשם, יהיה פתוח לפני הגופים המנויים בסעיף 10 והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע מהמרשם האמור, והכול במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם; על גישה למידע כאמור ועל העברתו יחולו ההוראות לפי סעיף 10, בשינויים המחויבים.

מסירת מידע על תיקים תלויים ועומדים

30. (א) המשטרה תמסור מידע על תיקים תלויים ועומדים, לגופים ולבעלי תפקידים שהיא רשאית למסור להם מידע מהמרשם הפלילי לפי הוראות חוק זה, בעת מסירת המידע מהמרשם הפלילי.
(ב) הגופים המנויים בסעיף 11(ב) עד (ד) רשאים למסור מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים ולבעלי התפקידים שהם רשאים למסור להם מידע מהמרשם הפלילי כאמור באותו סעיף, והכול בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 11(ה), בשינויים המחויבים.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תמסור המשטרה מידע על תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום, לגופים ולבעלי תפקידים כאמור בסעיפים 11(ו), 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר, שהמידע נדרש להם לשם מתן זכות או ביטול זכות, אם חלפה ממועד פתיחת התיק התקופה שקבע השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה.
 
מסירת מידע על תיקים סגורים או על תיקים שעוכבו בהם ההליכים
 
31. המשטרה תמסור מידע על תיק סגור ועל תיק שעוכבו בו ההליכים לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת השישית.
 
איסור מסירת מידע הנוגע לזיכוי
 
32. לא יימסר מידע על זיכוי נאשם, ואולם המשטרה רשאית, לבקשת גוף המנוי בסעיף 10, למסור לו מידע כאמור, לשם חקירת עבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, לשם מניעת ביצוע עבירה כאמור או סיכולה וכן לשם שמירה על ביטחון המדינה בקשר לעבירה כאמור; לעניין שירות הביטחון הכללי, מידע בדבר זיכוי יימסר גם לשם קבלת החלטה בדבר התאמה ביטחונית לתפקיד או משרה שסווגו בסיווג ביטחוני לפי סעיף 7(ב)(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.
 
ביטול פרטי רישום משטרתי
 
33. (א) ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך רשאים לבטל פרט רישום משטרתי שעניינו תיק סגור, לפי אמות מידה שיקבעו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה; ואולם ביטול פרט רישום משטרתי כאמור, שעניינו תיק שעוכבו בו ההליכים, יהיה טעון הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לעניין עיכובי הליכים.
(ב) אמות המידה כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו בהתחשב, בין השאר, באלה:
(1) הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה (בסעיף זה – האירוע), ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים;
(2) גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), פרט רישום משטרתי שעניינו תיק סגור, בעבירה שאינה פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, ולעניין קטינים – בתום חמש שנים מיום האירוע, אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

השימוש במידע הפלילי

איסור הכללת מידע במרשם הפלילי או במרשם המשטרתי על עבירה שעבר קטין מתחת לגיל 12

34. לא ייכלל במרשם הפלילי או במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12 ולא יימסר מידע פלילי כאמור.

שמירת סודיות

35. (א) מי שנמסר לו מידע פלילי לפי חוק זה, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שנמסר לו מידע פלילי לפי חוק זה רשאי להביאו לידיעת מי שהמידע עליו או לידיעת בא כוחו כאמור בסעיף 4(ד), אם המידע שימש בסיס להחלטתו על מתן זכות או על ביטול זכות למי שהמידע עליו.
 
אמות מידה לשקילת מידע פלילי
 
36. (א) נמסר מידע פלילי על אדם לשם מתן זכות או ביטול זכות מכוח פרטים 3(1) ו-(2), 4, 5(1) עד (4), (11), (13) עד (16), (19) ו-(20) לתוספת הראשונה או מכוח סעיף 12 והתוספת השנייה או חיקוק אחר (בסעיף קטן זה – סעיפי ההסמכה), ישקול מקבל המידע את המידע, בהתחשב בשיקולים המנויים להלן, בכפוף להוראות בעניין שקילת מידע פלילי הכלולות בסעיפי ההסמכה או בחיקוקים המנויים בהם, ככל שישנן ובהתאם להנחיות או נהלים פנימיים שחלים על מקבל המידע כאמור בסעיף 5(ג):
(1) מהות העבירה וחומרתה, לרבות סוג העבירה והערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה;
(2) הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה;
(3) גיל האדם ביום ביצוע העבירה;
(4) קיומם של פרטי רישום פלילי או פרטי רישום משטרתי נוספים, מספר פרטי הרישום ומהותם.
(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), מקבל המידע ישקול את הזיקה בין המידע הפלילי על האדם ובין הזכות המבוקשת, בהתחשב בשיקולים אלה:
(1) האינטרס הציבורי שבשלו נמסר המידע;
(2) החובות והאחריות הכרוכות בזכות המבוקשת;
(3) החשש, אם קיים, לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בביטחונו או ברכוש;
(4) מידע על שיקומו של האדם ונסיבותיו האישיות, ככל שביסס אותן לפני מקבל המידע.
(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי מידע פלילי שנמסר לשם השתתפות במכרז לפי סעיף 14.
(ד) בהעדר מידע פלילי אחר על אדם, לא תימנע ממנו זכות או תבוטל זכות שהוא מחזיק בה רק בשל תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום, אלא אם כן מתקיימים שני אלה:
(1) לרישום המשטרתי יש זיקה לזכות;
(2) מפאת חומרת העבירה, לא ראוי, לדעת הגורם המחליט, שמבקש הזכות או בעל הזכות יחזיק בה עד להשלמת הליכי החקירה והמשפט.
 
שאלות בדבר עברו הפלילי של אדם
 
37. (א) אדם אינו חייב לגלות מידע פלילי על עצמו, שהוא פרט רישום שהתיישן או שנמחק, תיק סגור או תיק שעוכבו בו ההליכים, למי שאינו זכאי לקבל את המידע לפי חוק זה.
(ב) על אף כל חובה מכוח דין או הסכם, לא יישא הנשאל באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלמסור מידע כאמור בסעיף קטן (א) למי שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זה.
 
איסור שקילת מידע פלילי בניגוד להוראות החוק
 
38. (א) מי שאינו זכאי לקבל מידע פלילי מסוים או ככלל, על פי דין, לרבות מידע על פרט רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד, לא יביא אותו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה וכן לא יביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לעניין הדרוש לשם הגנה על אדם שהמידע עליו או על בן משפחתו, על קטין או על חסר ישע, לשם אבחון של מי מהם או לשם טיפול בהם.

עורך דין מחיקת רישום פלילי

עורך דין למחיקת רישום פלילי ממלא תפקיד מכריע בסיוע לאנשים לנווט בתהליך המשפטי המורכב של מחיקת המידע הפלילי מהרשומות. בראש ובראשונה, עורך דין פלילי למחיקת רישום פלילי יעריך את סיכויי ההצלחה למחיקת המידע הפלילי מהרשומות. הוא יסקור בקפידה את ההיסטוריה הפלילית של הפרט, תוך התחשבות בגורמים כגון אופי העבירה, הזמן שחלף מאז ההרשעה והתנהגותו של הפרט מאז האירוע.

בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי ומשטרתי, אין ספק כי ישנה חשיבות מכרעת לשכירת עו"ד פלילי מקצועי שזהו תחום התמחותו. לא ניתן להפריז בחשיבות של רישום נקי, מכיוון שהוא יכול להשפיע באופן משמעותי על היבטים שונים בחיים. מחיקת רישום פלילי מספקת לאנשים התחלה חדשה, ומאפשרת להם להתקדם ללא הנטל של עבר פלילי. רישום פלילי עשוי להיות בעל השלכות משמעותיות וארוכות טווח. זה יכול לעכב את היכולת למצוא תעסוקה, לקבל רישיון לנשק, או אפילו לקבל רישיונות מקצועיים. עם זאת, יש לאנשים פרטיים את הזדמנות לנקות את עברם ולהתחיל מחדש.

העסקת עורך דין למחיקת רישום פלילי לא רק מבטיחה את הטיפול ביעילות ואפקטיביות של התהליך אלא גם ממקסמת את הסיכויים לתוצאה מוצלחת. בדרך כלל, עורך דין פלילי העוסק במחיקת רישום פלילי הינו בעל ידע נרחב בפליליים, כמו גם מכיר את הניואנסים של תהליך המחיקה. יתרה מכך, עורך דין מנוסה יכול לספק ללקוחותיו שקט נפשי על ידי הדרכה בכל שלב בתהליך ומענה לכל שאלה או חשש שעלול להתעורר.  

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי, כמו גם מטפל ב- מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום משטרתי – התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!