עורך דין פלילי עבירות ביטחון

עבירות נגד בטחון במדינה הינן עבירות פליליות חמורות ביותר העלולות לפגוע בסודותיה הרשמיים ובקשרי החוץ של המדינה.

בין עבירות הביטחון ניתן למצוא בין היתר את עבירת הריגול, עבירת מסירת מידע לאויב, מגע עם סוכן חוץ, כניסה למקום צבאי שלא כדין, ועוד.  

בתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לאלו המבצעים עבירות ביטחון. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בעבירת ביטחון, ישקול בית המשפט בית היתר את מעמדו ותפקידו של מי שעבר את העבירה, את עברו הפלילי, את הנזק שנגרם בעקבות ביצוע העבירה, ועוד.  

ככל שנחקרתם באזהרה או ככל שהוגש נגדכם כתב אישום בעבירת ביטחון, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה, שיעזור לכם לשמור על זכויותיכם, שיתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לכן, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הביטחון – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על ריגול ומסירת ידיעה לאויב

111. מי שביודעין מסר ידיעה לאויב או בשבילו, דינו –  מאסר עשר שנים; היתה הידיעה עלולה להיות לתועלת האויב, דינו –  מאסר חמש-עשרה שנה; התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו –  מאסר עולם; גרם ברשלנות שתימסר לאויב או בשבילו ידיעה העלולה להיות לתועלתו, דינו –  מאסר שלוש שנים.

113. (א)  (בוטל).

(ב) מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך והתכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו –  מאסר עולם.

(ג) מי שהשיג, אסף, הכין, רשם או החזיק ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו –  מאסר שבע שנים; התכוון בכך לפגוע בבטחון המדינה, דינו –  מאסר חמש-עשרה שנים.

(ד) (1) בסעיף זה, "ידיעה סודית" – ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, או ידיעה הנוגעת לסוג עניינים שהממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הכריזה, בצו שפורסם ברשומות, כי הם עניינים סודיים;

(2) ידיעה אשר תוכנה, צורתה, סדרי החזקתה, מקורה או נסיבות קבלתה, מעידים על החובה לשמרה בסוד, חזקה היא, כי ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, אלא אם כן הוכח אחרת;

(3) הוראות פסקאות (1) ו-(2) יחולו גם לעניין סעיף 113א.

(ה) תהא זו הגנה טובה לאדם הנאשם בעבירה על פי סעיף קטן (ג) שלא עשה דבר שלא כדין להשיג ידיעה באשר היא ידיעה סודית, ושהשיגה, אספה, הכינה, רשמה או החזיקה בתום לב ולמטרה סבירה.

113א. מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו –  מאסר חמש עשרה שנים.

העונש על מגע עם סוכן חוץ

114. (א) מי שקיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ואין לו הסבר לכך, דינו –  מאסר חמש-עשרה שנים.

(ב) ניסה אדם ליצור מגע עם סוכן חוץ, או שביקר במקום מגוריו או במקום עבודתו של סוכן חוץ או נמצא בחברתו, או שנמצא ברשותו שמו או מענו של סוכן חוץ ואין לו הסבר סביר לכך, דינו כדין המקיים מגע עם סוכן חוץ.

(ג) בסעיף זה, "סוכן חוץ" –  לרבות מי שיש יסוד סביר לחשוד בו כי עסק, או נשלח לעסוק, מטעם מדינת חוץ או ארגון מחבלים או למענם, באיסוף ידיעות סודיות או במעשים אחרים העשויים לפגוע בביטחון מדינת ישראל וכן מי שיש יסוד סביר לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים או קשור בו או פועל בשליחותו.

(ד) לא יורשע אדם לפי סעיף זה אם הוכח לבית המשפט שלא עשה ולא התכוון לעשות דבר שיש בו כדי להביא לידי פגיעה בביטחון המדינה.

העונש על כניסה למקום צבאי

115. (א) מי שנכנס למקום מוגבל, ניסה לחדור לתוכו, שהה בו, ניסה להתחקות על מבנהו או על הנעשה בו, או ללא הסבר סביר שוטט בקרבתו –  כשאינו מוסמך לכך –  וכן מי שניסה להפריע או להטעות זקיף או שומר המופקד על מקום מוגבל, דינו –  מאסר שלוש שנים; התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו –  מאסר חמש-עשרה שנים.

(ב) בסעיף זה, "מקום מוגבל" –  מקום המוחזק בידי-צבא הגנה לישראל או המשמש למטרה בטחונית, ועל הכניסה אליו הופקדה שמירה או שהיא מוגבלת לפי הודעה שהוצגה באופן בולט מחוצה לו.

צריכים ייעוץ לפני חקירה? צריכים שחרור ממעצר? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי.