עורך דין מס הכנסה

מס הכנסה הינו מס מרכזי המוטל על כל אדם תושב ישראל. מס ההכנסה בישראל מוטל כמעט על כל סוגי ההכנסות, למשל: מס על הכנסה מעבודה, מס על הכנסה מעסק ומשלח יד, מס על משיכת דיבידנד, מס על הכנסה מנכסים, מס על רווח מהגרלות וכו'. 

עבירות מס הכנסה נחשבות לעבירות חמורות ביותר שהעונש בגינן הינו מגוון ומשתנה בהתאם לחומרת העבירה.

ככל שזומנתם ל- חקירת מס הכנסה או ככל שהוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירות מס הכנסה, יש ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי | עורך דין צווארון לבן | עורך דין מס הכנסה מנוסה שילווה אתכם בהליך ויוודא שזכויותיכם נשמרות בהתאם לחוק. 

משרד עורך דין מיסים | עורך דין צווארון לבן | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בעבירות מס הכנסה למיניהן. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא התחייבות! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

עבירות מס הכנסה

ככלל, עבירות מס הכנסה מתחלקות לשני סוגים מרכזיים: עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות. עבירות מס טכניות הינן עבירות קלות באופן יחסי הכוללות בין היתר: איחור במועד הגשת הדוחות, אי תשלום מס מלא בתום לב, וכו'. לעומת זאת, עבירות מס מהותיות הינן עבירות חמורות ביותר הכוללות בין היתר: העלמות מס הכנסה, רישום כוזב, זיוף מסמכים שונים, וכו'.  

עקב החשיבות הרבה של תשלום מס הכנסה למדינה, בתי המשפט נוטים להחמיר עם נאשמים שהתחמקו מתשלום מיסים ו/או הונו את רשויות המס. להלן פירוט של עיקר העבירות מס הכנסה והעונש בגינן, בהתאם ל- פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] :

215. אדם שעבר על פקודה זו או על תקנה שהותקנה לפיה, ולא נקבע לאותה עבירה עונש מפורש אחר, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחלק זה – חוק העונשין), או שני העונשים כאחד.

215א. (א) אדם שפתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, ולא הודיע על כך במועד לפקיד השומה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון שהיה עליו להגיש לאחר האירועים האמורים, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס שנתחייב בו. 

(ב) אדם שפתח עסק במקום נוסף או החל לנהל משלח-יד במקום נוסף או ששינה את מקום עסקו או מקום משלח-ידו, ולא הודיע על כך במועד לפקיד השומה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון שהיה עליו להגיש לאחר האירועים האמורים, דינו – מאסר שמונה עשר חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום המס שנתחייב בו.

215ב. מי שלא הודיע על תכנון מדף כאמור בסעיף 131ד(ו), דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

216. אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד:

(1) לא קיים דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו;

(2) לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין;

(3) סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו;

(4) לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי הסעיפים 132 או 133;

(4א) לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166;

(5) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א);

(6) השמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לעניין השומה;

(7) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תיעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה;

(8) לא דיווח בדוח על פעולה שהיא פעולה החייבת בדיווח כאמור בסעיף 131(ז), בניגוד להוראות סעיף 131(א)(5ד) או (ב1), או (ז).

216א. (א) מי שתוקף אדם הממלא תפקידו בביצוע פקודה זו או מועסק בביצועה, בכוונה להכשילו, או כשהתוקף מזויין בכלי יריה או כלי אחר, דינו – מאסר חמש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) העושה מעשה המכוון להפריע לאדם כאמור בסעיף קטן (א) מלמלא את תפקידו כדין או להכשילו בכך, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

216ג. העובר על הוראה מהוראות סעיף 236, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד.

217. אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו"ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא נדרש לפי הפקודה למסור דו"ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין או דבר המשפיעים על חיובו במס או על חיובו של אדם אחר או של שותפות, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וסכום החסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו"ח או ידיעות לא נכונים או שעלולה הייתה להיקבע, אילו נתקבלו הדו"ח או הידיעות כנכונים, או שני העונשים כאחד. הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה.

218. מי שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות על-פי סעיפים 161, 164 או 170, וכן מי שקיבל הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(5) בידעו שלא נוכה ממנה מס לפי אותם סעיפים, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד.

219. נוכה מס על פי סעיפים 161, 164 או 170, ובלי הצדק סביר לא שולם לפקיד השומה כאמור בסעיפים 161, 166 או 171, דינו של החייב לנכות – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים או שני העונשים כאחד; הטוען כי היה לו הצדק סביר – עליו הראיה.

220. אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני העונשים כאחד; ואלו הן:

(1) השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2) מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(3) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4) הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

(6) הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

220א. לעניין קנס על פי חלק זה או חלק י', שבסיסו הוא סכום הכנסה, יוגדל הבסיס לפי שיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן בין המדד האחרון שהתפרסם לפני תום שנת המס שאותו בסיס מתייחס אליה לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני הטלת הקנס.

220ב. לא ישלם חבר בני אדם, במישרין או בעקיפין, קנס או כופר כסף שהוטל על זולתו בשל עבירה לפי סעיפים 215 עד 220; העובר על הוראה של סעיף זה, דינו – קנס פי שלושה מסכום הקנס או הכופר ששולם; לעניין זה, "חבר בני אדם" – למעט חבר בני אדם שחבריו חייבים להעמיד לרשותו את מלוא כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.

221. אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220 רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

222. (א) מי שהואשם בעבירה לפי סעיף 216(4) עליו הראיה שאין הוא חייב במסירת דו"ח.

(ב) מי שהואשם בעבירה לפי סעיף 216(6) עליו הראיה שהמסמכים שהשמיד או הסתיר אין להם ערך לעניין השומה.

(ג) מי שחלות עליו הוראות סעיפים 161, 164 או 170 והואשם בעבירה לפי הסעיפים 218 או 219 עליו הראיה שקיים את ההוראות האמורות.

223. מי שהואשם בעבירה על שהשמיט הכנסה או על רישומה בחסר לפי סעיף 217 יראוה כאילו הוכחה לכאורה אשמתו בעבירה, אם הוכח אחת מאלה:

(1) הוצאות הבית או הוצאות פרטיות שהוצאו בשנת המס עלו על ההכנסה שעליה הגיש דו"ח לפקיד השומה;

(2) הונו או הונם של בן-זוגו או של ילדיהם שלמטה מגיל 20 גדל בתקופה מסוימת, שאינה עולה על חמש שנים, בסכום העולה על סכום ההכנסה שעליה הגישו בני הזוג או אחד מהם דו"ח או דו"חות לפקיד השומה לאותה תקופה, בניכוי המס ששולם.

224. מי שסייע לאחר לערוך דו"ח, הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו, כשהוא יודע שאותו דו"ח, הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נכונה, או אדם שהתייצב כנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה, יראוהו, לעניין הסעיפים 215-217 ו-220 כאילו עשה את הדברים האמורים.

224א. חבר בני-אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220, יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

225. לא תוגש תביעה פלילית לפי פקודה זו כעבור שש שנים משנת המס שבה נעברה העבירה, ובמקרה של עבירה על הוראות סעיף 220 – כעבור עשר שנים משנת המס שבה נעברה העבירה.

226. פתיחת הליכים להטלת עונש, קנס או מאסר לפי הפקודה, או הטלתם לפיה, אינה פוטרת אדם מן החיוב לשלם מס שנתחייב בו או שהוא עשוי להתחייב בו.

עורך דין פלילי מס הכנסה

עורך דין פלילי מס הכנסה – בפתח הדברים יצוין כי בשל האופי הפלילי של עבירות מס הכנסה, על עורך דין פלילי מס הכנסה להיות בראש ובראשונה עורך דין פלילי, הווי אומר עורך דין המתמחה בדין הפלילי. תפקידו של עורך דין מס הכנסה הינו מגוון ומשתנה בהתאם לשלב שבו מצוי ההליך, לדוגמה: ככל שמדובר בחקירת מס הכנסה אזי על עורך דין מס הכנסה לספק ללקוח ייעוץ משפטי מקצועי לפני חקירה. ככל שהוגש כתב אישום בגין עבירות מס הכנסה, אזי מוטל על עורך דין מס הכנסה ללוות ולייצג את הלקוח בבית המשפט, וכו'.

הונאת מס הכנסה מתייחסת הינה כל פעולה מכוונת על מנת להימנע מתשלום המס בהתאם לחוק. זה כולל מצג שווא או מניפולציה מכוונת של מידע פיננסי על מנת להפחית את חבות המס או על מנת להשיג הטבות מס בניגוד לחוק. הונאת מס עשויה ללבוש צורות שונות, כך למשל ובין היתר:

  1. דיווח נמוך – אי דיווח על כל ההכנסות שנצברו, כגון אי דיווח על תשלומים במזומן או חשבונות חוץ.

2. ניפוח ניכויים או הוצאות – תביעת ניכויים מופרזים או ניפוח הוצאות שלא כדין, להפחתת ההכנסה החייבת במס.

3. הגשת מסמכים כוזבים – הגשת מסמכים מזויפים, כגון קבלות מזויפות, חשבוניות פיקטיביות, או דוחות כספיים מפוברקים.

4. גניבת זהות – שימוש בזהות של מישהו אחר או יצירת זהויות פיקטיביות כדי להתחמק מתשלום מיסים. 

5. העלמת מס בחו"ל – הסתרת נכסים או הכנסות בחשבונות בחו"ל מתוך כוונה להימנע מדיווח ותשלום מיסים.

6. מקלטי מס פוגעניים – השתתפות במקלטי מס בלתי חוקיים המבצעים מניפולציות בעסקאות למטרת העלמת מיסים.

7. "העסקת עובדים" שלא באמת קיימים – יצירת עובדים פיקטיביים לא קיימים כדי לתבוע ניכויים או הטבות. 

הונאת מס אינה חוקית ועלולה לגרום לעונשים חמורים, כולל קנסות, אישומים פליליים ומאסר. ככל שהנכם חשודים או נאשמים בעבירות מס הכנסה, מומלץ לפנות ללא דיחוי ל- עורך דין פלילי מס הכנסה | עורך דין צווארון לבן | עורך דין פלילי העוסק בתחום. המטרה המרכזית והחשובה ביותר של עורך דין מס הכנסה היא לשמור על זכויותיו של הלקוח, להבטיח הליך משפטי הוגן, ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר שניתן להשיג במסגרת הנסיבות.

עבירות צווארון לבן


משרד עורך דין מס הכנסה | עורך דין צווארון לבן | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות המס – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!