עבירות מע"מ

מס ערך מוסף הינו אחד המיסים החשובים והמרכזיים ביותר שקיים במדינת ישראל. המע"מ הוא מס המתווסף כמעט לכל עסקה, כמו גם מס שבעלי עסקים רשאים לקזזו במסגרת ההתחשבנות שלהם עם רשות המיסים. 

ככלל, עבירות מע"מ מתחלקות לשני סוגים מרכזיים: עבירות טכניות ועבירות מהותיות, וזאת כפי שיתואר בהמשך.

עבירות מע"מ מוגדרות בחוק כעבירות פליליות חמורות שהעונש בגינן יכול להגיע לקנסות כבדים ואף לתקופות מאסר ממושכות.

ככל שזומנתם לחקירה פלילית במע"מ או ככל שהוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירות מע"מ, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פליליעורך דין צווארון לבן | עורך דין מע"מ שידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לכם ושיסייע לכם לעמוד על זכויותיכם.

משרד עורך דין צווארון לבן | עורך דין מיסים | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בעבירות מע"מ. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על עבירות מע"מ

טווח הענישה ב- עבירות כלכליות ובפרט בעבירות מע"מ הינו מגוון ומשתנה בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה. בעוד שבמקרים מסוימים הקלים באופן יחסי ניתן לסיים את ההליכים בכופר כסף, ישנם מקרים חמורים שבהם הרשויות יתעקשו על עונש של מאסר בפועל וכו'.

כפי שהוזכר לעיל', ישנם שני סוגים עיקריים של עבירות מע"מ, הסוג הראשון הוא עבירות טכניות והסוג השני הוא עבירות מהותיות: 

עבירות מע"מ טכניות הינן עבירות שנעשו מבלי שהייתה לעושה כל כוונה פלילית להונות את רשויות המס, למשל: ניהול לקוי של ספרי החשבונות, דיווח מאוחר לרשויות המס וכו'. 

לעומת זאת, עבירות מע"מ מהותיות הינן עבירות שנעשו עם כוונה פלילית של העושה להונות את רשויות המס, למשל: הוצאת חשבוניות פיקטיביות, מסירת מידע כוזב וכו'. 

רשויות המס כמו גם בתי המשפט נוטים להחמיר עם שביצעו עבירות מע"מ. בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בעבירות מע"מ, יבחן בית המשפט בין היתר את נסיבות ביצוע העבירות, הנזק שנגרם מביצוע העבירות, היקף ההונאה וכו'.

להלן פירוט של עיקר ה- עבירות מע"מ והענישה בגינן, בהתאם ל- חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 :

117.(א) מי שהפר כמפורט להלן הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו – מאסר שנה:

(1) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן;

(2) סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;

(3) מסר ידיעה לא נכונה או לא מדויקת בלא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

(4) לא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו;

(5) הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן;

(6) לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל;

(6א) לא פירט בדוח התקופתי פעולה שנקבעה לפי הוראות סעיף 67(ה) כפעולה החייבת בדיווח, בניגוד להוראות לפי אותו סעיף;

(6ב) לא פירט בדוח תקופתי, בדוח מיוחד או בדוח שנתי מסכם פרט שהיה עליו לפרט לפי סעיפים 69א(א), (ב) או (ג), 70(ב) או 71א;

(7) לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 95 או 113 שניהלם בסטיה מהותית מן ההוראות; לענין זה, "קביעה סופית" – קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו – נדחו;

(8) החזיק בסימני זיהוי שקיבל שלא מהמנהל או השתמש בהם לאחר שנאסר עליו להשתמש בהם;

(9) בהיותו עוסק מסר שלא כדין לאדם אחר טובין שיבואם או מכירתם פטורים בתנאי שישמשו אותו בלבד;

(10) הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129 או הכניס או הוציא טובין בניגוד להוראות לפי סעיף 129א;

(11) החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות כפי שנקבע;

(12) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתיעוד אחר על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות;

(13) לא הוציא חשבונית מס למרות שהיה חייב להוציאה;

(14) הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה;

(15) לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה;

(16) הפריע לאדם לבצע את המוטל עליו מכוח חוק זה או מנע זאת ממנו.

(א1) לא נרשמה רכישה או לא נרשם תקבול כאמור בסעיף קטן (א)(11) או (12) בידי עובדו של העוסק או בידי שלוחו של העוסק שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם העוסק, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

(א2) מי שלא הודיע על תכנון מדף, כהגדרתו בסעיף 67ג(א), בניגוד להוראות סעיף 67ב(ו), דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ב) עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו – מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין):

(1) מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

(2) המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו;

(3) הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור;

(4) הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן;

(5) ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;

(6) הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

(7) זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור;

(8) השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

(ב1) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו – מאסר 5 שנים.

(ב2) נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בנסיבות מחמירות, דינו של העושה – מאסר 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – אחת מאלה:

(1) העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

(2) נגד העבריין הוגשו למעלה מ-6 אישומים בשל עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), בתקופה של שלוש שנים;

(3) העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ב) תוך שלוש שנים לאחר שנידון על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, לאסור עליו להמשיך בעיסוקו תקופה שיקבע.

117א. (א) מי שהעביר את נכסיו לאחר בלא שהעביר את השליטה בהם, מתוך כוונה למנוע גביית מס שהיה חייב בו או שהוא עתיד להתחייב בו, ובמעביר שהוא חבר-בני-אדם – מי שהביא להעברה כאמור, דינו – מאסר שנתיים.

(ב) חילק אדם מנכסי חברה בין חבריה מתוך כוונה למנוע גביית מס שהחברה חייבת בו או שהיא עתידה להתחייב בו, דינו – מאסר שנתיים, ובלבד שאם הוטל קנס, לא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.

118. מי שהפר הוראה מהוראות חוק זה ולא נקבע להפרה עונש, או הפר הוראה בתקנות על פיו כשנאמר בתקנות שההפרה היא עבירה, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 5,000 לירות.

119. נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר-בני-אדם, מואגד או בלתי מואגד, יהיה אשם גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, מזכיר, נאמן, בא-כוח, שותף פעיל, חשב, מנהל חשבונות או כל פקיד אחראי אחר, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק.

120. נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו במהלך עסקו או פעילותו של חייב מס בידי פקיד, פועל או שלוח, יואשם גם החייב במס, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק.

121. (א) עבר אדם עבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו או נחשד בה, רשאי המנהל, בהסכמת אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף בסכום שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שניתן להטיל בשל אותה עבירה, ומשעשה כן יופסק כל הליך משפטי לעניין העבירה; אולם אם הוגש כתב אישום אין לקחת כופר כסף אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך.

(ב) המנהל רשאי להתנות כופר כסף במתן התחייבות להימנע מעבירה תוך תקופה שיקבע ושלא תעלה על שלוש שנים; ההתחייבות תהיה ערובה שלא תעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל העבירה שכופרה ותהיה בערבות צד שלישי או בלי ערבות, כפי שיקבע המנהל.

(ג) הורשע אדם בעבירה שהתחייב לפי סעיף קטן (ב) להימנע ממנה, תיגבה הערובה כחוב לפי חוק זה.

123. הורשע אדם, או שילם כופר או קנס מנהלי, אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי חוק זה והתקנות לפיו.

124. חילוט על פי חוק זה אינו במקום עונש או קנס או כופר כי אם בנוסף עליהם.

ככל שהסתבכתם עם רשויות המס, ישנה חשיבות רבה להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי | עורך דין צווארון לבן המתמחה בעבירות מע"מ. משרד עורך דין פלילי | עורך דין צווארון לבן | עורך דין מע"מ אופיר מזר מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות המע"מ. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין עבירות מע"מ

עורך דין מע"מ – ככלל ובשל האופי הפלילי של עבירות מס, עורך דין מע"מ צריך להיות בראש ובראשונה עורך דין פלילי. תפקידו של עורך דין מע"מ הינו מגוון ומשתנה בהתאם לשלב שבו נמצא ההליך. כך למשל, ככל שמדובר בזימון לחקירת מע"מ, אזי ישנה חשיבות רבה לייעוץ המשפטי המקצועי לפני החקירה, שכן כל מילה מיותרת עלולה לחרוץ את גורלו של החשוד. ככל שמדובר במצב שבו כבר הוגש כתב אישום, אזי ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי מקצועי בבית המשפט. 

עורך דין מע"מ פלילי המכונה גם עורך דין מע"מ או עורך דין הונאות מע"מ הוא עורך דין המתמחה בייצוג לקוחות העומדים בפני אישומים פליליים הקשורים בעבירות מע"מ. עבירות אלו כוללות בדרך כלל האשמות של העלמת מס, הונאה או הפרות חמורות אחרות של חוקי מע"מ.

תפקידו של עורך דין מע"מ פלילי הוא לספק ייצוג משפטי והכוונה מקצועית לאנשים או עסקים המואשמים בביצוע עבירות מע"מ. לעורך דין מע"מ מנוסה יש הבנה מעמיקה בחוקי מע"מ, בתקנות השונות ובהליכים הפליליים הקשורים לעבירות בתחום. 

המטרה העיקרית של עורך דין מע"מ היא להגן על זכויותיו של הלקוח החשוד או מואשם בעבירות מע"מ, להבטיח הליך משפטי הוגן, ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר מחוץ או בתוך כותלי בית המשפט.

להלן כמה מהתפקידים החשובים של עורך דין מע"מ:

  1. ייעוץ משפטי – עורך דין מע"מ מייעץ ללקוחות לגבי ההשלכות המשפטיות האפשריות של מעשיהם ומספק הנחיות לגבי דרך הפעולה הטובה ביותר שבה יש לנקוט.

2. חקירה – עורך דין מע"מ עורך חקירה יסודית של ההאשמות וזאת על מנת לבנות אסטרטגיית הגנה חזקה. 

3. משא ומתן – במקרים מסוימים עורך דין מע"מ פלילי עשוי לנהל משא ומתן עם רשויות התביעה, וזאת על מנת להפחית את האישומים או הקנסות.

4. ייצוג בבית המשפט – עורך דין מע"מ מייצג לקוחות בעבירות מע"מ בכל שלבי ההליך הפלילי, לרבות בערעורים. עורך דין מע"מ מציג טיעונים, חוקר עדים, ופועל לערער את הראיות שיש בידי התביעה.

5. הקלה בעונשים – ככל שהלקוח נמצא אשם אזי עורך דין פלילי מע"מ מנוסה יפעל לצמצם את העונשים המוטלים על ידי בית המשפט, כדון קנסות, השבת כספים או מאסר.

חשוב לציין כי דיני מע"מ והמשפט הפלילי עשויים להיות מורכבים, וההשלכות של הרשעה בעבירות מע"מ עשויות להיות קשות. לכן, אם אתם מוצאים את עצמכם עומדים בפני אישומים פליליים הקשורים לעבירות מע"מ, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין מע"מ פלילי שיוכל להגן על זכויותיכם ושיספק לכם ייצוג משפטי מקצועי יעיל.

יש לזכור שכמו בכל משפט פלילי, גם במשפט על עבירות מע"מ ישנה חשיבות רבה לאסטרטגיה ולניהול סיכונים נכון. לעיתים עו"ד פלילי מע"מ מנוסה יעדיף לסגור עסקה מקילה עם רשויות המס, ולעיתים יעדיף להילחם עד הסוף – כל עניין לגופו ובהתאם לנסיבות. 

עבירות צווארון לבן


משרד
 עורך דין צווארון לבן | עורך דין מע"מ | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות המס ובכל שלבי ההליך הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא התחייבות – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!