עורך דין פלילי עבירות נשק

עבירות נשק מוגדרות בסעיף 144 לחוק העונשין והינן עבירות חמורות ביותר. בין עבירות הנשק ניתן למצוא החזקת נשק, נשיאת נשק, סחר בנשק ועוד. 

יצוין, שבעבירה של החזקת נשק יכול להיות מואשם גם אדם שלא החזיק בפועל את הנשק, ובלבד שהיתה לו שליטה עליו, אפילו מרחוק. כל עוד האדם יודע ומסכים שמישהו אחר יחזיק בנשק, ניתן להרשיע אותו בעבירה של החזקת נשק – החזקה כזו נקראת "החזקה קונסטרוקטיבית".   

בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בעבירת נשק, ישקול בית המשפט בין היתר את עברו הפלילי של הנאשם, את המיקום שבו הנשק הוחזק ועוד. ככל שנחקרת בחשד לעבירת נשק או הוגש נגדך כתב אישום, מומלץ לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי מנוסה שיידע לזהות ולהתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיסייע לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הנשק – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על עבירות נשק - חוק העונשין

144. (א) הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו – מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (2), דינו – מאסר שלוש שנים.

ב1) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט-1949, או התקנות על פיו.

(ב2) המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

(ב3) הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו – דינו מאסר שלוש שנים.

(ג) בסעיף זה, "נשק" –

(1) כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

(2) כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט-1949;

(3) תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

(ג1) לענין סעיף זה –

(1) אחת היא אם בעת שנעברה העבירה היה הנשק תקין לשימוש או לא;

(2) הטוען לרשות על פי דין – עליו הראיה.

(ד) מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(ה) תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק, תשמש ראיה לדבר, כל עוד לא הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.

(ו) סעיף זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין.

הסתבכת בעבירת נשק? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הנשק, החל משלב החקירה ועד לניהול מלא של ההליכים בבית המשפט. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!