עתירת אסיר

בפתח הדברים יצוין כי על בתי הסוהר | בתי המעצר השונים מוטלת החובה לשמור על איכות חיים מכבדת וראויה של אסירים ועצורים, הכוללת בין היתר ביקורים משפחתיים, ארוחות, טיפולים רפואיים, הפסקות, חופשות ועוד., כמפורט ב- פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), תשלב-1971

החוק בישראל קובע כי כל  אסיר או עצור המרגיש שזכויותיו נפגעו, רשאי להגיש עתירת אסיר נגד רשויות המדינה (שב"ס וכדומה). את העתירה יש להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מתקן הכליאה שבו שוהה האסיר או העצור, ובהתאם לסדרי הדין שנקבעו ב- תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם-1980

ישנה חשיבות רבה להגיש עתירת אסיר באמצעות עורך דין פלילי מנוסה, שיידע להעלות את הנימוקים המשפטיים הרלוונטיים ובכך יעלה באופן דרמטי את סיכויי קבלת העתירה. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג אסירים ועצורים בכל הקשור לתנאי מעצרם | מאסרם, כמו גם עוסק בהכנה, הגשה וייצוג בעתירות אסירים – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

איך מגישים עתירת אסיר

להלן מפורטים סדרי הדין הקשורים לאופן הגשת עתירת אסיר, כמפורט ב- תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם-1980:  

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"עתירה" – עתירת אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], תשל"ב-1971;

"בית המשפט" – בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק העותר.

 2. (א) עתירה תוגש לבית המשפט בכתב, במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים, ויפורטו בה מספר זהותו של העותר והנימוקים שעליהם היא מתבססת.

(ב) לעתירה יצורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות לה יסוד.

3. בית המשפט רשאי לשבת לדין בעניין העתירה, כולה או מקצתה, בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

4. (א) העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט.

(ב) תשובה בכתב תהיה במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל העותרים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט למחוק עתירה על הסף, כולה או מקצתה, לאחר עיון בכתב העתירה בלבד או לאחר שקיבל תגובה מקדמית מהמשיב, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1) העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין זה לשירות בתי הסוהר לפי פקודת השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, בטרם הגשת העתירה;

(2) העתירה על פניה היא קנטרנית או טורדנית;

(3) העתירה לא גובתה בתצהיר כנדרש בתקנה 2(ב);

(4) התקיימו שני אלה, ובלבד שלא חל שינוי בנסיבות:

(א) עתירה קודמת של העותר בעניין זהה בעיקרו נדחתה בהחלטה שיפוטית;

(ב) טרם חלף פרק זמן משמעותי ממועד מתן ההחלטה השיפוטית האחרונה כאמור בפסקת משנה (א) ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים.

5. השופט או – כאשר בית המשפט דן בשלושה – אב בית הדין, רשאי לתת צווי ביניים, לבטלם או לשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות העניין.

6. בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

7. (א) בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט תוגש לבית המשפט העליון תוך שלושים ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

(ב) הבקשה תוגש בכתב, במספר עותקים כאמור בתקנה 2(א) ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא מתבססת.

(ג) הוגשה הבקשה לבית המשפט העליון, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור.

(ד) בית המשפט העליון רשאי להחליט בערעור על פי סיכומים בכתב גם בלא טענות שבעל פה.

7א. תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה, או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי העניין, הוראה אחרת.

8. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באלול תש"ם (5 בספטמבר 1980). 

ו' באלול תש"ם (18 באוגוסט 1980) משה ניסים שר המשפטים

מחפשים עורך דין פלילי לצורך הגשת עתירת אסיר? צריכים ייעוץ עם עורך דין פלילי? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי, כמו גם מלווה ומייצג אסירים ועצורים בעתירות אסיר – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!