עורך דין עבירות רצח

עורך דין פלילי עבירות רצח – עבירת הרצח הינה הקשה והחמורה ביותר שבעבירות. על מנת להרשיע אדם בעבירת רצח, נדרשת התביעה להוכיח שהיה לנאשם יסוד נפשי מסוג "אדישות" או "כוונה".

העונש על עבירת הרצח קבוע בסעיף 300.(א) לחוק העונשין והינו מאסר עולם. עם זאת, כאשר בית המשפט מוצא שיש נסיבות מיוחדות מקלות, אזי מנימוקים מיוחדים שיירשמו, הוא יכול להשית עונש קל ממאסר עולם.

לעיתים וכאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות כגון: תכנון מוקדם, גיבוש החלטה להמית, מעשה שנעשה באכזריות מיוחדת ועוד., או אז יואשם הנאשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א.(א), שהעונש הקבוע בצידה הינו מאסר עולם חובה, הווי אומר שאין לבית המשפט שיקול דעת ביחס לעונש שיושת על הנאשם שהורשע, והוא מחויב לגזור על הנאשם מאסר עולם.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הרצח – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

עבירות רצח

300. (א) הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם.

(ב) מי שהורשע ברצח לפי סעיף 2(ו) לחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י-1950, דינו – מיתה.

301א. (א) הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:

(1) המעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית;

(2) המעשה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה, או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת, או לאפשר הימלטות מן הדין לאחר ביצוע העבירה האחרת; לעניין זה, "עבירה אחרת" – עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או יותר;

(3) הקורבן היה עד במשפט פלילי או היה צפוי למסור עדות במשפט פלילי או שופט במשפט פלילי והמעשה נעשה במטרה למנוע או להכשיל חקירה או הליך משפטי;

(4) המעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, כאמור בסעיף 144ו;

(5) המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור;

(6) הקורבן הוא בן זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או נפשית;

(7) המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן;

(8) הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו; בפסקה זו, "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א, ו"אחראי" – אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף האמור;

(9) המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן;

(10) המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

(11) המעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון; בפסקה זו –

"ארגון פשיעה" – כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;

"ארגון טרור" – ארגון טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, וכן ארגון טרור מוכרז כהגדרתו בחוק האמור.

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), התקיימה נסיבה מחמירה כאמור באותו סעיף קטן, אך מצא בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן המעשה אינו מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד, רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 300.

חשודים בעבירת רצח? הוגש נגדכם כתב אישום בעבירת רצח? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הרצח – במקצועיות, בנאמנות ובנחישות חסרת פשרות – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!