ערעור פלילי

הסתבכתם בפליליים? קיבלתם פסק דין מרשיע? נגזר עליכם עונש כבד? ככלל, החוק במדינת ישראל קובע שפסק דין ראשון של בית משפט פלילי, אינו סופי וניתן לערעור, כאשר הערעור הראשון יהיה תמיד בזכות, והערעור השני יהיה ברשות של בית המשפט שאליו רוצים להגיש את הערעור. ערעור פלילי יכול שיוגש הן לעניין הכרעת הדין, הווי אומר ערעור על ההחלטה להרשיע את הנאשם, הן לעניין גזר הדין, הווי אומר ערעור על חומרת העונש, והן על שניהם.

את הערעור הפלילי צריך להגיש בתוך 45 יום, מיום שניתן פסק הדין, הערעור תמיד יוגש לערכאה משפטית עליונה יותר, לדוגמה: אם פסק הדין ניתן בבית משפט השלום, אז הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי, אם פסק הדין ניתן בבית המשפט המחוזי, אז הערעור יוגש לבית המשפט העליון. 

הכנת ערעור פלילי הינה עבודה משפטית מקצועית ביותר, ולכן, ישנה חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה, שיעלה את כל הטענות המנצחות – העובדתיות והמשפטיות, כפי שיתואר בהמשך.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג נאשמים בהליכי ערעור פלילי, במקצועיות, בנאמנות, ובנחישות חסרת פשרות!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

איך מגישים ערעור פלילי

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 קובע את הכללים ואת סדרי הדין הנוהגים כאשר מגישים ערעור פלילי. להלן עיקר הסעיפים:

195הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק הדין.

196בתום קריאת גזר הדין יסביר בית המשפט לנאשם את זכותו לערער על פסק הדין ויודיע לו על המועד להגשת הערעור.

198ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה – בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור.

199התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; הייתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות.

200ניתנו פסק הדין, נימוקיו או הרשות לערעור לא בפני הנאשם, יתחילו התקופות האמורות בסעיף 199 לגבי הנאשם, מיום שהומצאו לו.

201בית המשפט רשאי, לבקשת מערער, להרשות הגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות בסעיפים 199 ו-200.

203הודעת ערעור תפרט את נימוקיו, ואולם, לא ניתנו בהודעה נימוקים או לא פורטו במידה מספקת, רשאי רשם בית המשפט להורות למערער להגיש נימוקים, או נימוקים מפורטים יותר, במועד שיקבע; לא מילא המערער אחר הוראת הרשם, רשאי בית המשפט, בתחילת הדיון בערעור, לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

204המערער רשאי בכל שלב של הערעור, ברשות בית המשפט, לתקן את הודעת הערעור או את נימוקיו.

205בית המשפט רשאי לדון בבקשת רשות לערער כאילו הייתה הודעת ערעור.

206מערער רשאי לחזור בו מערעורו, אולם משנסתיימו טענות בעלי הדין לא יחזור בו אלא ברשות בית המשפט.

207ערעורים על פסק דין שהגישו יותר מבעל דין אחד, יאוחדו ויידונו כאחד, אולם רשאי בית המשפט לדון בהם בנפרד.

208הדיון בערעור יהיה בפני בעלי הדין; אולם אם הוזמן בעל דין ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדון בערעור לא בפניו, או, אם המערער הוא שלא התייצב – לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

208א. (א) נדחה ערעורו של נאשם בשל אי-התייצבותו יבטל בית המשפט את ההחלטה על דחיית הערעור וישמע את הערעור אם נוכח, על פי בקשת המערער, כי הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבות המערער או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

(ב) בקשה לפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר ימים מיום שהחלטת הדחיה הודעה למערער או תוך מועד מאוחר יותר שהסכים לו בית המשפט.

209בתחילת שמיעת הערעור ולפני כל טענה אחרת רשאי בעל דין לבקש ששופט פלוני יפסול עצמו מליישב בדין; הוראות סעיפים 146 עד 148 יחולו, בשינויים המחויבים, על טענת פסלות לפי סעיף זה.

210(א) בערעור יטען תחילה המערער ואחריו המשיב, ואחריו רשאי המערער לטעון בתשובה לטענות המשיב.

(ב) באיחוד ערעורים של נאשם ושל תובע יטען תחילה הנאשם, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת; באיחוד ערעוריהם של נאשמים אחדים יקבע בית המשפט את סדר הטענות ביניהם.

(ג) יכול בית המשפט להרשות לכל אחד מבעלי הדין להוסיף לטעון או להשיב על טענות בעל דין אחר.

(ד) נתבקש בית המשפט להחליט בעניין ענשו של נאשם, רשאים לעולם סנגורו ואחריו הנאשם לטעון אחרונה לפני סיום הדיון.

211בית המשפט רשאי, אם היה סבור כי הדבר דרוש לעשיית צדק, לגבות ראיות או להורות לערכאה הקודמת לגבות ראיות שיורה.

212בית המשפט רשאי להסיק מחומר הראיות שהיה לפני הערכאה הקודמת או לפניו מסקנות שונות משהסיקה הערכאה הקודמת או לקבוע כי אין בו יסוד למסקנותיה.

213. בית המשפט רשאי, בפסק דינו, לעשות אחת מאלה:

(1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את פסק הדין של הערכאה הקודמת או לבטלו וליתן אחר במקומו, או להחזיר את המשפט עם הוראות לערכאה הקודמת; קיבל בית המשפט את הערעור כאמור, רשאי הוא להטיל על הנאשם כל עונש הערכאה הקודמת הייתה מוסמכת להטיל, בין אם הנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו הערכאה הקודמת או סיים לשאתו, ובין אם לאו;

(2) לדחות את הערעור;

(3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת הייתה מוסמכת לתתה.

214הוחזר המשפט לערכאה הקודמת, רשאית היא, בכפוף להוראות בית המשפט שלערעור, להיזקק לראיות שגבתה מלכתחילה בלי לגבותן שנית.

215בית המשפט רשאי לדחות ערעור אף אם קיבל טענה שנטענה, אם היה סבור כי לא נגרם עיוות דין.

216בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו, אף אם היא שונה מזו שהורשע בה בערכאה הקודמת, ואף אם אותן עובדות לא נטענו בערכאה הקודמת, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן; אולם לא יוטל עליו עונש חמור מזה שאפשר היה להטיל עליו אילו הוכחו העובדות כפי שנטענו בכתב האישום.

217בית המשפט לא יגדיל עונש שהוטל על נאשם, אלא אם הוגש ערעור על קולת העונש.

218בית המשפט יקרא את פסק הדין על נימוקיו בפומבי, יחתום עליו ויסמן תאריך קריאתו; בית המשפט רשאי, במקום לקרוא את פסק הדין, למסור לנאשם העתק ממנו ולהסביר בפומבי את עיקרי תכנו; זיכה בית המשפט את הנאשם או דחה ערעור על זיכויו, יודיע על כך בתחילת פסק דינו, ורשאי הוא –

(1) לפרש נימוקיו מיד או תוך שלושים ימים מיום קריאתו;

(2) לקרוא את הנימוקים בפומבי או, בהסכמת בעלי הדין, להמציאם להם בכתב, תוך שלושים ימים לאחר קריאת פסק הדין.

219בתום קריאת פסק דין בערעור שיש עליו ערעור נוסף, יסביר בית המשפט לנאשם את זכותו לערעור הנוסף ויודיע לו על המועדים הקבועים לכך.

220נוסף על האמור בפרק זה רשאי בית המשפט לתת כל הוראה שהערכאה הקודמת מוסמכת לתתה על פי כל דין, בתיאומים לפי העניין.

ערעור על הכרעת דין

ערעור על הכרעת דין הינו ערעור פלילי המופנה כלפי עצם קביעת אשמתו של הנאשם בבית המשפט. במצב מעין זה, הנאשם בעצם טוען שהוא לא ביצע את העבירות שיוחסו לו, ולפיכך מגיש ערעור פלילי על מנת להפוך את ההחלטה שניתנה על ידי בית המשפט. 

ערעור על הכרעת הדין הינו ערעור מורכב שבו בעצם טוען הנאשם (על פי רוב באמצעות עורך דין פלילי) נגד המהימנות של העדויות השונות שניגבו במשפט, כמו גם נגד הראיות השונות שעל בסיסן ניתנה ההרשעה בבית המשפט. בנוסף, יש צורך להעלות את כל הטענות המשפטיות שיכולות להצביע על כך שבית המשפט טעה בכך שהרשיע את הנאשם. 

ככלל, בית המשפט של הערעור לא נכנס לעניינים עובדתיים ולענייני מהימנות עדים, אלא במקרים חריגים – הווי אומר, שברוב הגדול של המקרים, בית המשפט של הערעור יסמוך על ממצאי הראיות ומהימנות העדים, כפי שאלו נקבעו על ידי הערכאה הקודמת. עם זאת, בית המשפט של הערעור כן ישמע את הטענות המשפטיות של הנאשם, ויבדוק אם נפלה בהכרעת הדין איזו טעות משפטית שיש בה בכדי לשנות את תוצאות המשפט.

בהמשך לאמור, ניתן לראות מדוע כה חשוב לקבל ייצוג איכותי מעורך דין פלילי המתמחה בערעורים פליליים – עורך דין פלילי מנוסה, יידע לשכנע את בית המשפט של הערעור (במקרים המתאימים) שמדובר במקרה חריג, ושיש צורך מהותי לבחון מחדש גם את הראיות ומהימנות העדים. 

ערעור על גזר דין

ערעור על גזר הדין הינו ערעור המופנה כלפי העונש שהושת על הנאשם. במצב זה, הנאשם בעצם מסכים עם זה שנקבעה אשמתו בבית המשפט, אך טוען לכך שהעונש שהושת עליו הוא כבד מידי, לא תואם את מדיניות הענישה הנהוגה, לא תואם את הנסיבות שהובילו לביצוע העבירה, או במילים אחרות, הנאשם טוען שהעונש שהושת עליו אינו פרופורציונלי ביחס לעבירה שביצע.

כאשר מגישים ערעור על גזר הדין, או אז ישנה חשיבות רבה לצרף פסקי דין של נאשמים אחרים שביצעו את אותן עבירות באותן נסיבות, ושנגזרו עליהם עונשים קלים יותר. בנוסף, יש צורך ממשי לצרף לערעור את כל המסמכים שיכולים להצביע על נסיבות חיים קשות של הנאשם, שיש בהן בכדי להשפיע על בית המשפט להקל בעונש.

המטרה המרכזית של ערעור פלילי המופנה כנגד גזר הדין, הוא לשכנע את בית המשפט של הערעור להקל בעונש שנגזר על הנאשם. יש לזכור שהזכות לערעור היא מקבילה, הווי אומר, שככל שיש לנאשם את הזכות לערער על חומרת העונש שהושת עליו, כך גם יש לרשויות התביעה השונות (תביעה משטרתית, פרקליטות) את הזכות לערער על קולת העונש שנגזר על הנאשם, ולבקש תחתיו עונש כבד יותר.

ערעור על פסק דין פלילי

ערעור על פסק דין פלילי כולו, הינו ערעור המופנה הן לעניין ההרשעה והן לחומרת העונש. בערעור זה, יש לשכנע את בית המשפט של הערעור, שבית המשפט שנתן את פסק הדין שגה, הן ביחס להרשעה והן ביחס לעונש, כלומר, מצד אחד הנאשם טוען שלא היה מקום לקבוע את אשמתו בביצוע העבירות שיוחסו לו, ומצד שני טוען, שגם לו היה מבצע את העבירות שיוחסו לו, עדיין העונש שהושת עליו הוא כבד מידי ואינו פרופורציונלי. 

תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור פלילי

התקופה הקבועה בחוק להגשת ערעור פלילי בזכות היא בתוך 45 יום, מיום מתן פסק הדין. לעיתים בית המשפט נותן את פסק הדין ביום מסוים אך את מתן הנימוקים להחלטתו הוא דוחה למועד אחר. במצב מעין זה, התקופה להגשת ערעור פלילי תהיה בתוך 45 יום, מיום מתן הנימוקים. 

במצבים שבהם אין זכות להגיש את הערעור אלא רק אם ניתנת רשות לכך מערכאת הערעור (בד"כ כשמדובר בערעור שני), או אז יש להגיש "בקשת רשות ערעור" בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין, וככל שניתנה רשות להגיש את הערעור, יש להגישו בתוך 30 יום מיום מתן הרשות. 

ככלל, ימי פגרת בית משפט לא עוצרים את מניין הימים להגשת ערעור פלילי, ונכללים במסגרת ה- 45 יום. יחד עם זאת, ככל שהמועד האחרון להגשת הערעור יוצא במהלך פגרת בית משפט, או אז הערעור יוגש לא יאוחר מהיום הראשון שלאחר סיום הפגרה. 

לעיתים, ומסיבות שונות, קורה שנאשמים מפספסים את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור פלילי. ככל שזהו מצבכם, ניתן להגיש "בקשה להארכת מועד להגשת ערעור" – בקשה מנומקת היטב, שקבלתה תפתח את הדרך מחדש להגיש את הערעור. 

לאן מגישים ערעור פלילי

ערעור פלילי תמיד מוגש לערכאה משפטית עליונה יותר מזו שנתנה את ההחלטה. ככל שקיבלתם פסק דין בבית משפט השלום, או אז יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי שבאותו אזור שיפוט. ככל שקיבלתם פסק דין בבית משפט המחוזי, יש להגיש את הערעור לבית המשפט העליון. 

בהתאם לאמור, לא ניתן להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט העליון, שכן אין מעליו ערכאה עליונה יותר. עם זאת, ישנם מספר מנגנונים שכן מאפשרים להשיג על החלטות של בית המשפט העליון, כדוגמת עיון חוזר בהרכב מורחב, או משפט חוזר וכו'. מנגנונים אלו הינם מורכבים, והפירוט אודותם הינו מעבר למאמר זה. 

האם בית משפט יכול להחמיר את העונש בערעור

בית המשפט של הערעור יכול להחמיר את העונש של הנאשם, רק במצב שבו התביעה הגישה ערעור על קולת העונש, כלומר, אם הנאשם הגיש ערעור על פסק הדין או על חלקו (גזר דין או הכרעת דין) והתביעה לא הגישה ערעור על קולת העונש, או אז לבית המשפט של הערעור אין סמכות להחמיר את העונש שהושת על הנאשם.

עורך דין ערעור פלילי

כפי שניתן לראות, הגשת ערעור פלילי הינה עבודה משפטית מקצועית ומורכבת. ככל שהנכם מעוניינים להגיש ערעור פלילי על הכרעת הדין, על גזר הדין, או על שניהם, מומלץ ביותר ליצור קשר עם עורך דין פלילי מנוסה שזהו תחום התמחותו. ברוב ככל המקרים, ייצוג משפטי איכותי בהליך הערעור על ידי משרד עורכי דין פלילי מוביל, יעלה באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה וקבלת הערעור.

ערעור פלילי


הסתבכתם בפליליים? הורשעתם בפסק דין פלילי? צריכים עורך דין פלילי להגשת ערעור? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי, כמו גם מתמחה בהגשת ערעורים פליליים לערכאות השונות. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!