צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת – השכנים מטרידים אתכם? מישהו מטריד או מאיים עליכם באופן שמפריע לכם להתנהל בחייכם באופן חופשי ובשלווה? הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת יכולה לפתור את הבעיה שלכם, ולהחזיר לכם את השקט שמגיע לכם.

צו למניעת הטרדה מאיימת, הינו צו הניתן על ידי בית משפט השלום, ומטרתו היא לספק הגנה לאדם החש מוטרד או מאוים מאדם כלשהו אחר. על מנת להוציא את הצו, יש צורך בהגשת בקשה בכתב לבית המשפט. ככלל, במועד הגשת הבקשה לבית המשפט, יקבע בית המשפט מועד לדיון במעמד הצדדים, וככל שמדובר במשהו דחוף, יוציא בית המשפט צו זמני באופן מיידי, ויקבע דיון נוסף במעמד הצדדים בתוך 7 ימים.

משרד עורך דין נפגעי עבירה | עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג נפגעי הטרדה מאיימת המעוניינים להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד אדם מטריד כלשהו. בהתאמה, ומן הצד השני, משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג כאלו שהוצא נגדם צו למניעת הטרדה מאיימת, ואשר נקראו להתייצב בבית המשפט לצורך מתן תגובה. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

הטרדה מאיימת

הטרדה מאיימת – הטרדה מאיימת הינה כל פעולה מטרידה או מאיימת של אדם אחד כנגד אדם אחר. לעיתים קרובות המטרידים הינם שכנים, חברים לשעבר, וכו'. בעשורים האחרונים חלה עלייה בתופעה המדאיגה הזו של הטרדה מאיימת, ולפיכך חוקק "חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001", להלן: 

1. מטרת חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

2. (א) הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

(1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;
(2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;
(3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;
(4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;
(5) בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

(ג) לעניין חוק זה אחת היא אם המעשים המפורטים בסעיפים קטנים (א) או (ב) נעשו כלפי האדם או כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

3. בחוק זה –
 "בית משפט" – בית משפט שלום, וכן כל אחד מאלה:

(1) לעניין נפגע שהוא בן משפחה של הפוגע – גם בית משפט ובית דין המוסמכים לדון לפי חוק למניעת אלימות במשפחה;
(2) לעניין פוגע או נפגע שהוא קטין ושבית משפט לנוער דן בעניינו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) – גם בית משפט לנוער;
"בית משפט לנוער" – כהגדרתו בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

"בן משפחה" – כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;
"חוק הנוער (טיפול והשגחה)" – חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960;
"חוק כלי הירייה" – חוק כלי הירייה, תש"ט-1949;
"חוק למניעת אלימות במשפחה" – חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991;

"נפגע" – מי שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) ננקטה נגדו הטרדה מאיימת;
(2) הוא מצוי בסכנה כמפורט בסעיף 4(ב)(1);
(3) אדם עלול לבצע בו עבירת מין כאמור בסעיף 4(ב)(1);
(4) בוצע בו מעשה כאמור בסעיף 4(ב)(2);

ולעניין נפגע שהוא קטין – גם מי שאחראי עליו על פי דין;
"פוגע" – מי שנקט הטרדה מאיימת או שמתקיים בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 4(ב)(1) או (2);
"צו מניעת הטרדה מאיימת" – צו כאמור בסעיף 4(א) או (ב);
"קטין" – אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

"רשות ביטחון" – משטרת ישראל, הרשות להגנה על עדים, משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ"ח-1968, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי ושירות בתי הסוהר.

4. (א) נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (4), ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(5) ו-(6).

(ב) נוכח בית המשפט כי אדם התנהג או פגע באחר כאמור בפסקאות (1) או (2), רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (6):
(1) התנהגותו של האדם, לרבות התנהגות כאמור בסעיף קטן (א), נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין;
(2) סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחולו אם נוכח בית המשפט כי המעשה שבשלו מתבקש צו מניעת הטרדה מאיימת נעשה בנסיבות שמהוות הגנה טובה במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות, בהתאם להוראות סעיף 18(2)(ב) עד (ד) או (3) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בנסיבות שמהוות פטור מאחריות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק האמור.

(ד) אלה רשאים לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת:
(1) הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;
(2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
(3) תובע משטרתי;
(4) עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

5. (א) צו מניעת הטרדה מאיימת יאסור, בכפוף להוראות סעיף 4, על הפוגע לעשות את אלה, כולם או מקצתם, ויכול שיסויג בתנאים:
(1) להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;
(2) לאיים על הנפגע;
(3) לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;
(4) ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;
(5) להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;
(6) לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;
והכל בין כלפי הנפגע ובין כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

(ב) ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת הכולל איסור כאמור בסעיף קטן (א)(6) – 
(1) רשאי בית המשפט במעמד מתן הצו להורות על תפיסת נשקו של המחויב בצו, לאלתר;
(2) ימסור בית המשפט לגורמים אלה הודעה על מתן הצו:
(א) פקיד הרישוי, כהגדרתו בחוק כלי הירייה;
(ב) משטרת ישראל;
(ג) צבא הגנה לישראל – אם המחויב בצו נמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, או אם נמסר לו נשק מטעם צבא הגנה לישראל או בהסכמתו כדי להחזיקו, לרבות נשק שנמסר לו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי הירייה;
(ד) רשות ביטחון – רשות הביטחון שעמה נמנה המחויב בצו.
(3) לעניין מחויב בצו כמשמעותו בפסקה (2)(ג) או (ד), או אדם שהנשק משמש אותו במסגרת עבודתו אצל בעל רישיון מיוחד או במפעל ראוי, רשאי הממונה על המחויב בצו, בין ביוזמתו ובין לבקשת המחויב בצו, להגיש בקשה מנומקת בכתב לבית המשפט לגבי המשך ההחזקה והנשיאה של הנשק על ידי המחויב בצו; לעניין זה, "בעל רישיון מיוחד", "מפעל ראוי" ו"הממונה" – כהגדרתם בסעיף 2ג(א)(2) ו-(3) לחוק למניעת אלימות במשפחה.

(ג) ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת לפי סעיף 4(א) סייפה או 4(ב), שאינו כולל איסור כאמור בסעיף קטן (א)(6), יפרש בית המשפט בהחלטתו את הנימוקים לאי הכללת האיסור בצו.

(ד) צו מניעת הטרדה מאיימת יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו וביטחונו של הנפגע או של אדם אחר הקרוב לו, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.

(ה)  תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ד), לרבות חילוטה, יפורטו בצו מניעת הטרדה מאיימת.

6. תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים; בית המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה, ואולם מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

7. (א) בית משפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כשהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון.

(ב) ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים הדיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

(ג) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אם מי שמחויב בצו לא התייצב לדיון.

(ד) דיון בבקשה לפי סעיף 5(ב)(3) יתקיים במעמד שני הצדדים ובמעמד נציג בעל הרישיון המיוחד, המפעל הראוי או רשות הביטחון, לפי העניין.

(ה) בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו.

8. (א) הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו מניעת הטרדה מאיימת רשאי שוטר לעצור את המפר.

(ב) לא תהא זו הגנה טובה למי שהפר את צו מניעת הטרדה מאיימת, שהנפגע או אדם אחר הקרוב לו, לא עמדו על קיומו או על הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו.

9. דחה בית משפט בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת וקבע כי היא קנטרנית, רשאי הוא להטיל על מי שביקש את הצו את אלה או חלק מהם:

(1) הוצאות לטובת המדינה ולטובת צד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון;
(2) פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

10. בהליך על פי חוק זה בית משפט לא יימנע מלדון או מלהחליט בבקשה לתת צו לפי סעיף 4, מחמת זה בלבד שהעניין מתברר בהליך אחר, שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית או שאדם התנה על זכותו על פי חוק.

11. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

12. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו.

13. בחוק הנוער (טיפול והשגחה), בסעיף 3א –
(1) בכותרת השוליים, אחרי "צו הגנה" יבוא "וצו למניעת הטרדה מאיימת";
(2) בסופו יבוא "וכן לתת צו מניעת הטרדה מאיימת על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001".

14. בחוק למניעת אלימות במשפחה –
(1) בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
"(ח1) בית משפט הדן בבקשה למתן צו הגנה לפי הוראות חוק זה, רשאי לתת גם צו מניעת הטרדה מאיימת לאדם, לענין בן משפחתו, בהתאם להוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001.";
(2) במקום סעיף 10 יבוא:
"בהליך על פי חוק זה בית משפט לא יימנע מלדון או מלתת סעד בעניין, מחמת זה בלבד שהעניין מתברר בהליך אחר, שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית או שאדם התנה על זכותו על פי חוק."

הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת

הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת –  כפי שניתן לראות, ההליך של הגשת בקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת, הינו הליך המלווה בבירוקרטיה מסוימת. בנוסף, על הבקשה להיות מנומקת היטב ומגובה בראיות.  ככלל, לצורך קבלת החלטה בבקשה לצו, בית המשפט יבקש לראות ראיות תומכות ולעיתים גם יבקש לחקור עדים וכו'. ככל שהנכם מעוניינים להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד אדם מטריד, או ככל שהוגשה נגדכם בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת, מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי הבקיא בתחום, שיערוך ויגיש עבורכם את הבקשה | התגובה, כמו גם ייצג אתכם בדיונים השונים שבבית המשפט.

צו הרחקה

צו הרחקה הינו צו המוצא על ידי משטרת ישראל או על ידי בית המשפט. צו זה מורה לאדם מסוים שלא להתקרב, כמו גם שלא ליצור קשר ישיר או עקיף עם אדם אחר. ככלל, הצו יהיה מוגבל בזמן וינתן על ידי קצין משטרה או על ידי שופט. מטרתו של צו הרחקה הינו להבטיח את שלומו של אדם החש מאוים או מוטרד ממישהו אחר. החוק קובע סנקציות שונות על מי שמפר את תנאיו של צו הרחקה שהוצא נגדו. 

ככל שהנכם מרגישים מאוימים ומעוניינים להוציא צו הרחקה כנגד אדם מסוים, או ככל שהוצא נגדכם צו הרחקה על לא עוול בכפכם, מומלץ ליצור קשר בהקדם עם עורך דין העוסק בתחום. משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מתמחה בהוצאת צווי הרחקה, כמו גם מתמחה בייצוג כאלו שהוצא נגדם צו הרחקה. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. 

הטרדה מאיימת


מטרידים אתכם? מפריעים לשלוות חייכם? מעוניינים להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת | צו הרחקה? הוצא נגדכם צו למניעת הטרדה מאיימת | צו הרחקה? משרד עורך דין נפגעי עבירה | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג נפגעי הטרדה מאיימת, כמו גם מלווה ומייצג כאלו שהוצא נגדם צו למניעת הטרדה מאיימת | צו הרחקה – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.